پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی مدیریت قرارداد

 • تحویل موقت در نشریه ۴۳۱۱ برای آنالیز تاخیرات

  در قرارداد ٤٣١١ اگر پيمانكار، درخواست تحويل موقت بدهد و مشاور هيچگونه پاسخي ندهد (تأييد يا عدم تأييد درخواست تحويل موقت)، و همچنين كارفرما و هيئت تحويل ديرتر از تاريخي كه در شرايط عمومي مشخص كرده ( ٢٠ روز)، در محل پروژه حاضر شوند و تحويل موقت رو انجام دهند، تاريخي كه بايد تاخيرات را تا آن تاريخ محاسبه كنيم، كدام است؟ تاريخ، نامه پيمانكار به مشاور در خصوص درخواست تحويل موقت يا تاريخ حضور هيئت تحويل در محل پروژه و تكميل صورتجلسه تحويل موقت چه زمانی خواهد بود؟

  نمایش پاسخ
 • کاربرد نشریه ۵۰۹۰ در قراردادهای داخل کشور و تمدید زمانی
 • رویکرد پروتکل SCL و همین طور FIDIC در مواجهه با تاخیرات همزمان (Concurrent Delays)
 • جایگاه هوش مصنوعی در صنعت ساخت
 • اعلان و هشدار (Notification) در قراردادها در زمان وقوع ادعا
 • ساختار دوره مدیریت ادعا و اختلاف در پروژه (Claim Management)
 • تغییر تاریخ پایان برنامه بدون تغییر فعالیتها و روابط
 • محدودیت ۲۵ درصدی برای افزایش و کاهش کارها
 • مجاز شدن تاخیرات زمانی به واسطه دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت (بخشنامه 5090) در عرصه بین الملل
 • مداخله کارفرما در پروژه
 • مدیریت ادعا در الحاقیه PMBOK
 • تحلیل تاخیرات پیمانکاران جزء (Subcontractors)
 • کمی سازی خسارات بالاسری سازمان (Home Office Overhead) در لایحه تاخیرات
 • فرآیند مدیریت ادعا در دوره مدیریت ادعا
 • گزارشات تحلیلی در لایحه تاخیرات
 • اهمیت الحاقیه ساخت PMBOK در دوره مدیریت ادعا
 • ارتباط مباحث زمانبندی، مالی و اسناد و مدارک با لایحه تاخیرات
 • استفاده از گانت چارت (Gantt Chart) برای تحلیل تاخیرات
 • نحوه نگارش ادعا
 • فیدیک (Fidic) در بحث تحلیل تاخیرات همزمان (Concurrent Delays)