پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی مدیریت قرارداد

 • تحلیل تاخیرات پیمانکاران جزء (Subcontractors)

  نحوه تحلیل تاخیرات پیمانکاران جزء (Subcontractors) به چه صورتی است؟

  نمایش پاسخ
 • کمی سازی خسارات بالاسری سازمان (Home Office Overhead) در لایحه تاخیرات
 • فرآیند مدیریت ادعا در دوره مدیریت ادعا
 • گزارشات تحلیلی در لایحه تاخیرات
 • اهمیت الحاقیه ساخت PMBOK در دوره مدیریت ادعا
 • ارتباط مباحث زمانبندی، مالی و اسناد و مدارک با لایحه تاخیرات
 • استفاده از گانت چارت (Gantt Chart) برای تحلیل تاخیرات
 • نحوه نگارش ادعا
 • فیدیک (Fidic) در بحث تحلیل تاخیرات همزمان (Concurrent Delays)
 • آنالیز تاخیرات در زمان نیاز به ارائه دستور کار جدید
 • روش های کمی سازی در آنالیز تاخیرات
 • جایگاه روش های جایگزین حل اختلاف (ADR) در مدیریت ادعا
 • فرمول های کمی سازی خسارات مالی تاخیرات
 • اهمیت داشبوردهای مدیریت پروژه در مدیرت ادعا
 • موضوع Differing Site Condition در مدیریت ادعا
 • فرمول های کمی سازی خسارات مالی تاخیرات
 • تاخیرات همزمان (Concurrent Delays) در تحلیل تاخیرات
 • اهمیت موضوع Site Condition در پروژه ها و ارتباط آن با ادعا
 • تحلیل خسارات مالی تاخیرات
 • آنالیز تاخیرات در گردش مدارک مهندسی