عکس گواهینامه
نام گواهینامه به فارسیگواهینامه حضورگواهینامه حرفه ایگواهینامه مدیریتیگواهینامه مشاوره حرفه ای
نام گواهینامه به انگلیسیCertificate Of ParticipationProfessional CertificationManagement CertificationCertificate Of Participational Consultancy
رنگ گواهینامهنقره ایطلاییقرمزسبز
دوره مربوطهمهارت های سخت و نرممهارت های سخت و نرممنتورینگمشاوران
معیار اخذ گواهینامهحضور حداقل ۶۰ درصد در دورهاخذ گواهینامه حضور و کسب حداقل نمره ۷۰ در آزمونکسب حداقل نمره ۷۰ در پروژه های تعریف شدهتایید نهایی اساتید
اطلاعات بیشتر
کد گواهینامه خود را در کادر زیر جستجو کنید