عکس گواهینامه
نام گواهینامه به فارسیگواهینامه حضور CMگواهینامه حرفه‌ایگواهینامه مدیریتیگواهینامه مشاوره حرفه‌ایگواهینامه حضور CBMگواهینامه CBMCI
نام گواهینامه به انگلیسیCertificate Of ParticipationProfessional CertificationManagement CertificationCertificate Of Professional ConsultancyCBM Certificate of ParticipationCBMCI Certification
رنگ گواهینامهنقره ایطلاییقرمزسبزآبیزرشکی
دوره مربوطهمهارت‌های سخت و نرممهارت‌های سخت و نرممنتورینگمشاوراندوره‌های مدیریت کسب‌و‌کار در صنعت ساخت (CBM)دوره‌های مدیریت کسب‌و‌کار در صنعت ساخت (CBM)
معیار اخذ گواهینامهحضور حداقل ۶۰ درصد در دورهاخذ گواهینامه حضور و کسب حداقل نمره ۷۰ در آزمونکسب حداقل نمره ۷۰ در پروژه‌های تعریف شدهتایید نهایی اساتیدحضور حداقل ۶۰ درصد در دورهاخذ گواهینامه CBM و کسب حداقل نمره ۷۰ در آزمون
اطلاعات CMاطلاعات CBM
کد گواهینامه خود را در کادر زیر جستجو کنید