دانلود تقویم آموزشی سال ۱۴۰۱
آخرین ویرایش: ۱۴ مهر ۱۴۰۱‌
دانلود تقویم آموزشی
دانلود تقویم آموزشی سال ۱۴۰۲
آخرین ویرایش: ۱ اسفند ۱۴۰۱‌
دانلود تقویم آموزشی


معرفی نقشه‌های راه جامع مدیریت ساخت (CM) و مدیریت کسب و کار در صنعت ساخت (CBM)


  دوره های سال 1402


دوره‌های مدیریت ساخت
(Construction Management)


دپارتمان نام دوره سطح نوع برگزاری مدت تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه
مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت 
(ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 44 ساعت 16، 19، 23، 26 و 30 فروردین، 2، 6 و 13 اردیبهشت اعضای کانون 5،950،000 تومان اطلاعات بیشتر
عادی
مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
(نسخه هفتم + الحاقیه ساخت + مقایسه با نسخه ششم 
و استاندارد CMAA)
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
72 ساعت آپلود ویدئوها: 6، 9، 11، 13، 16، 18، 20، 23، 25، 27، 30 آبان، 2 و 4 آذر
جلسات آنلاین: 1، 22 آبان و 6 آذر

متعاقبا اعلام می‌گردد
مدیریت مالی
و هزینه
مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری
و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
63 ساعت
 آپلود ویدئوها: 2، 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27، 30 خرداد، 3 و 6 تیر
جلسات آنلاین: 1، 22 خرداد و 12 تیر
اعضای کانون 3،900،000
عادی 4،900،000

رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه 
همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
39 ساعت

آپلود ویدئوها: 6، 10، 13، 17، 20، 24 و 27 تیر
جلسات آنلاین: 1، 15 و 29 تیر

اعضای کانون 2،600،000
عادی 3،000،000
مدیریت
برنامه‌ریزی
و زمانبندی
فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی،
ارزیابی و کنترل پروژه
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
61 ساعت آپلود ویدئوها: 30 فروردین، 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 و 31 اردیبهشت
جلسات آنلاین: 31 فروردین، 21 اردیبهشت و 4 خرداد
اعضای کانون 3،800،000
عادی 4،900،000
منحنی‌های پیشرفت پروژه
 (S-Curve)
انواع + تدوین + تحلیل + نکات کلیدی
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 4 ساعت 23 اردیبهشت اعضای کانون 300،000 اطلاعات بیشتر
عادی 700،000

آموزش نرم‌افزار Microsoft Project 
در مدیریت پروژه

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 24 ساعت 10، 17، 21، 24، 28 و 31 خرداد اعضای کانون 2،600،000 اطلاعات بیشتر
عادی 3،200،000
آموزش نرم‌افزار Primavera P6 
در مدیریت پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 36 ساعت 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25 و 28 تیر اعضای کانون 3،200،000  اطلاعات بیشتر
عادی 3،900،000
تدوین و تصویب برنامه زمان‌بندی اولیه 
(Baseline Schedule)
اصول + نکات حیاتی + چکلیست
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 5/5 ساعت 28 مرداد اعضای کانون 400،000 اطلاعات بیشتر
عادی 900،000
تدوین و تایید برنامه زمان‌بندی به‌روز شده
 (Update Schedule)
اصول + نکات حیاتی + چکلیست
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 5/5 ساعت 13 شهریور اعضای کانون رایگان اطلاعات بیشتر
عادی 900،000
تدوین و تصویب برنامه جبرانی
 (Recovery Schedule)
اصول + نکات حیاتی + چکلیست‌ها
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 5/5 ساعت 20 آذر اعضای کانون 400،000 اطلاعات بیشتر
عادی 900،000

اجراپذیری برنامه زمان‌بندی 
(فرآیند + چالش‌ها + چکلیست‌ها)

ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 4 ساعت 22 اسفند فقط برای اعضای کانون 700،000 اطلاعات بیشتر
مدیریت قرارداد

فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه
(تدوین لایحه تاخیرات جامع)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
66/5 ساعت

آپلود ویدئوها: 31 مرداد، 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25، 28 شهریور و 1 مهر
جلسات آنلاین: 30 مرداد، 20 شهریور و 3 مهر

اعضای کانون 4،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی 6،150،000
مدیریت ادعاء و اختلافات
در طول چرخه حیات پروژه
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
64/5 ساعت

آپلود ویدئوها: 5، 8، 12، 15، 19، 22، 26، 29 آذر، 3 و 6 دی 1402
جلسات آنلاین: 2،23 آذر و 7 دی

متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر
آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی 
+ نحوه بکارگیری روش‌ها در نرم‌افزار P6
ارشد و
استراتژی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
10
ساعت
آپلود ویدئوها: 17 بهمن
جلسه آنلاین: 24 بهمن
متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر
استراتژی مدیریت قرارداد ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 66 ساعت 1، 4، 8، 11، 15، 18، 25، 29 بهمن، 2، 6، 9 و 13 اسفند فقط برای
اعضای کانون
متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر
مدیریت طرح
و برنامه

اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب
(Lean Project Management)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
62/5 ساعت

آپلود ویدئوها: 1، 4، 8، 11، 15، 18، 22، 25، 29 مهر و 2 آبان
جلسات آنلاین: 30 شهریور، 20 مهر و 4 آبان

متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر

پیاده سازی و توسعه
دفتر مدیریت پروژه (PMO)
در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
30 ساعت

آپلود ویدئوها: 13، 16، 20، 23، 27 و 30 دی
جلسات آنلاین: 11، 25 دی و 2 بهمن

متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر

مدیریت پروژه چابک (Agile)
با نگاهی به صنعت ساخت

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 60 ساعت 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25، 28 آذر، 2 و 5 دی متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر
یکپارچه­ سازی برنامه ­ریزی
و کنترل سبد پروژه ­ها
با استفاده از نرم ­افزار EPPM
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 16 ساعت 9، 12، 16 و 19 اردیبهشت اعضای کانون 1،500،000 اطلاعات بیشتر
عادی 2،200،000
مدیریت ریسک

فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه
همراه با آموزش نرم افزار PertMaster

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 40 ساعت 5، 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30 مهر، 3 و 7 آبان متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر
مدیریت اطلاعات فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه
به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین)
22/5 ساعت
7، 10، 14، 17 و 24 مرداد
اعضای کانون
2،500،000
اطلاعات بیشتر
عادی
2،900،000
آموزش نرم‌افزار Power BI 
با رویکرد مدیریت پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 36 ساعت 1، 5، 8، 12، 15، 19، 22 شهریور و 2 مهر اعضای کانون 2،900،000
اطلاعات بیشتر
عادی 3،500،000
مدیریت مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

آموزش نرم‌افزارهای Navisworks و Synchro
با رویکرد مدیریت پروژه

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 45 ساعت 10، 14، 17، 21، 24، 28 آبان، 1، 5، 8 و 12 آذر متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر
آموزش Bexel Manager 
با رویکرد مدیریت پروژه 
و پیوند گزارش‌ها با استفاده از Power BI

ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
16 ساعت
8، 12، 15 و 19 اسفند
متعاقبا اعلام می‌گردد
اطلاعات بیشتر
مهارت‌های نرم

استفاده از ضریب هوشی (IQ)،
هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ)
در مدیریت پروژه

توسعه فردی هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
65 ساعت آپلود ویدئوها: 1، 4، 8، 11، 15، 18، 22، 25، 29 مرداد و 1 شهریور
جلسات آنلاین: 31 تیر، 21 مرداد و 4 شهریور
اعضای کانون 3،700،000 اطلاعات بیشتر
عادی 4،500،000
مهارت‌های ارتباطی 
با رویکرد مدیریت پروژه
توسعه فردی وبیناری (آنلاین) 45 ساعت 12، 16، 19، 23، 26، 30 دی، 3، 7، 10 و 14 بهمن متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر

دوره‌های مدیریت کسب‌وکار در صنعت ساخت 

(Construction Business Management)


دپارتمان نام دوره سطح نوع برگزاری مدت تاریخ برگزاری هزینه (تومان) اطلاعات بیشتر
مدیریت کسب‌وکار

مدیریت کسب‌و‌کار در صنعت ساخت 
(Construction Business Management)

CBM حضوری
+
وبیناری (آنلاین)
71 ساعت

جلسات حضوری: 5 آبان و 29 دی
جلسات آنلاین:12، 19، 26 آبان، 3، 10، 17، 24 آذر، 1، 8، 15، 22 دی

فقط برای اعضای کانون ثبت‌نام زودهنگام 14،900،000 اطلاعات بیشتر
ثبت‌نام دیرهنگام 16،900،000


* مبالغ سرمایه‌گذاری درج شده در جدول، مبالغ سرمایه‌گذاری برای ثبت‌نام زودهنگام بوده و پس از اتمام زمان ثبت‌نام زودهنگام، مبالغ سرمایه‌گذاری فوق افزایش خواهند یافت. از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت موسسه همراه ما باشید تا از زمان شروع ثبت‌نام هر دوره مطلع گردید.

- برای آشنایی با دوره‌های مدیریت ساخت (Construction Management)، نقشه راه CM و گواهینامه‌ها را مطالعه کنید.

- برای آشنایی با دوره‌های مدیریت کسب و کار در صنعت ساخت (Construction Business Management)، نقشه راه CBM و گواهینامه‌ها را مطالعه کنید.

دوره های سال 1401

دپارتمان نام دوره سطح نوع برگزاری مدت تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
به همراه الحاقیه ساخت
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 69 ساعت 1، 8، 11، 15، 18، 22، 29 آبان، 2، 6، 9، 13، 16 و 20 آذر عادی 4،950،000
مدیریت مالی
و هزینه
مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری
و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 57 ساعت  1، 4، 8، 11، 15، 18، 22، 25، 29 خرداد و 1 تیر اعضای کانون 3،900،000
عادی 4،900،000

رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدلسازی در اکسل (Excel)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
37 ساعت

8، 12، 15، 19، 20، 22، 26و 29 و 30 تیر

اعضای کانون 2،600،000
عادی 3،000،000
مدیریت
برنامه‌ریزی
و زمانبندی
فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی،
ارزیابی و کنترل پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 55 ساعت 30 فروردین، 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 و 31 اردیبهشت اعضای کانون 3،800،000
عادی 4،900،000

برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کنترل پروژه
با استفاده از Microsoft Project

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 24 ساعت 10، 17، 21، 24، 28 و 31 خرداد اعضای کانون 2،600،000 اطلاعات بیشتر
عادی 3،200،000
برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه
با استفاده از Primavera P6
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 36 ساعت 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25 و 28 تیر اعضای کانون 3،200،000  اطلاعات بیشتر
عادی 3،900،000
فرآیند مناسب در زمان عدم امکان تایید برنامه زمانی پیمانکار  ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 4 ساعت 24 اسفند (ویژه اعضای کانون) 750،000 اطلاعات بیشتر
مدیریت قرارداد

فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه
(تدوین لایحه تاخیرات جامع)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
62 ساعت

29 مرداد و 1، 5، 8، 12، 15، 17، 19، 22، 26، 29 شهریور و 18 مهر

اعضای کانون 4،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی 6،150،000
مدیریت ادعاء و اختلافات
در طول چرخه حیات پروژه
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
62 ساعت

6، 9، 13، 16، 17، 20، 23، 27، 30 آذر، 4، 7 و 8 دی

عادی 5،450،000 اطلاعات بیشتر
ادعاهای مربوط به قراردادهای
پیمانکاران جزء (SC) در ارتباط با تاخیرات
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 2 ساعت 10 شهریور رایگان
(ویژه اعضای کانون)
اطلاعات بیشتر
آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی
و نحوه بکارگیری روش ها در نرم افزار P6
ارشد و
استراتژی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
10
ساعت
18 و 21 دی عادی 2،500،000 اطلاعات بیشتر
استراتژی مدیریت قرارداد ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 55 ساعت - - اطلاعات بیشتر
مدیریت طرح
و برنامه

اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب
(Lean Project Management)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
58 ساعت

3، 6، 10، 13، 17، 20، 21، 24، 27 مهر، 1، 4 و 19 آبان

عادی 4،300،000 اطلاعات بیشتر

پیاده سازی و توسعه
دفتر مدیریت پروژه (PMO)
در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
27 ساعت

12، 15، 19، 22، 24، 26، 29 آذر و 1 دی

عادی 2،950،000 اطلاعات بیشتر

مدیریت پروژه چابک (Agile)
با نگاهی به صنعت ساخت

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 54 ساعت 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 دی و 1، 4، 8، 11 و 25 بهمن عادی 4،100،000 اطلاعات بیشتر
یکپارچه­ سازی برنامه ­ریزی
و کنترل سبد پروژه ­ها
با استفاده از نرم ­افزار EPPM
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 12 ساعت 11، 18 و 25 اردیبهشت - اطلاعات بیشتر
مدیریت ریسک

فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه
همراه با آموزش نرم افزار PertMaster

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 40 ساعت 6 ، 9، 12، 16، 19، 23، 26، 29، 30 مهر و 3 آبان عادی 4،200،000 اطلاعات بیشتر
مدیریت اطلاعات

فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه
به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 22/5 ساعت 8، 11، 15، 22 و 25 مرداد اعضای کانون 2،500،000 اطلاعات بیشتر
عادی 2،900،000
آموزش نرم افزار Power BI
با رویکرد مدیریت پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 36 ساعت 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27 و 30 شهریور اعضای کانون 2،900،000 اطلاعات بیشتر
عادی 3،500،000
آموزش Bexel Manager
با رویکرد مدیریت پروژه
و پیوند گزارش‌ها با Power BI
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 16 ساعت 9، 13، 16 و 20 اسفند عادی 2،500،000 اطلاعات بیشتر
مدیریت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

آموزش نرم افزارهای Navisworks و Synchro
با رویکرد مدیریت پروژه

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 40 ساعت 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30 بهمن، 3، 7 و 10 اسفند عادی 4،950،000 اطلاعات بیشتر
مهارت‌های نرم

استفاده از ضریب هوشی (IQ)،
هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ)
در مدیریت پروژه

توسعه فردی وبیناری (آنلاین) 62 ساعت 2، 5، 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30 مرداد و 2 شهریور اعضای کانون 3،700،000 اطلاعات بیشتر
عادی 4،500،000