موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی‌پور (ACEMI) با ارائه اولین نقشه راه مدیریت ساخت (CM) و مدیریت کسب‌وکار در صنعت ساخت (CBM) در کشور و راهنماهای انتخاب مسیر شغلی، اقدام به سطح‌بندی متخصصان صنعت ساخت بر اساس آموزش‌های ارائه شده کرده است. در ادامه طرح سطح‌بندی، در این بخش، لیستی از متخصصان صنعت قرار گرفته که بر اساس انتخاب حرفه شغلی، نوع تایید صلاحیت و محدوده جغرافیایی قابل جستجو هستند. این لیست، نقش کلیدی در طرح کاریابی در صنعت ساخت ایفا می‌نماید.

تعداد متخصصان: 122 متخصص

مدیر PMO و مدیر پروژه‌های حوزه ساخت
کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت براساس ACEMI
متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - سطح 1 متخصص امور قراردادها - سطح 2 متخصص مدیریت ساخت - سطح 1 متخصص مدیریت مالی و هزینه - سطح 3 متخصص مدیریت ریسک - سطح 2 متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) - سطح 1 متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO) - سطح 2 متخصص مدیریت طرح و برنامه - سطح 1
تایید صلاحیت براساس خوداظهاری
متخصص مدیریت ساخت (CM)  متخصص مدیریت مالی و هزینه  متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه  متخصص امور قراردادها  متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO)  متخصص مدیریت طرح و برنامه  متخصص مدیریت ریسک  متخصص مدیریت اطلاعات 

تهران، ایران

مدیرساخت گروه معماری آرتراز
کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت براساس ACEMI
متخصص مدیریت ساخت - سطح 1 متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - سطح 1 متخصص مدیریت مالی و هزینه - سطح 1 متخصص مدیریت ریسک - سطح 2 متخصص امور قراردادها - سطح 2 متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) - سطح 1 متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO) - سطح 1 متخصص مدیریت طرح و برنامه - سطح 1
تایید صلاحیت براساس خوداظهاری
متخصص مدیریت ساخت (CM)  متخصص مدیریت مالی و هزینه  متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه  متخصص امور قراردادها  متخصص مدیریت ایمنی  متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO)  متخصص مدیریت طرح و برنامه  متخصص مدیریت ریسک  متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) 

پرند، ایران

کارشناس PMO
کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت براساس ACEMI
متخصص مدیریت ساخت - سطح 1 متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - سطح 1 متخصص مدیریت مالی و هزینه - سطح 3 متخصص مدیریت ریسک - سطح 2 متخصص امور قراردادها - سطح 2 متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) - سطح 2 متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO) - سطح 1 متخصص مدیریت طرح و برنامه - سطح 1
تایید صلاحیت براساس خوداظهاری
متخصص مدیریت ساخت (CM)  متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه  متخصص مدیریت کیفیت  متخصص مدیریت طرح و برنامه  متخصص مدیریت ریسک  متخصص مدیریت اطلاعات 

مشهد، ایران

کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت براساس ACEMI
متخصص مدیریت ساخت - سطح 1 متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - سطح 2 متخصص مدیریت مالی و هزینه - سطح 2 متخصص مدیریت ریسک - سطح 2 متخصص امور قراردادها - سطح 2 متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) - سطح 2 متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO) - سطح 1 متخصص مدیریت طرح و برنامه - سطح 1

منطقه 16 پستي تهران، ایران

مسئول کنترل پروژه های مدیریت مهندسی و پشتیبانی تولید پتروشیمی بندرامام
دکتری

تایید صلاحیت براساس ACEMI
متخصص مدیریت ساخت - سطح 1 متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - سطح 1 متخصص مدیریت مالی و هزینه - سطح 2 متخصص مدیریت ریسک - سطح 2 متخصص امور قراردادها - سطح 2 متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) - سطح 2 متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO) - سطح 2 متخصص مدیریت طرح و برنامه - سطح 2
تایید صلاحیت براساس خوداظهاری
متخصص مدیریت ساخت (CM)  متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه 

ماهشهر، ایران

مدیرعامل شرکت آتی نقش سازان پاسارگاد
کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت براساس ACEMI
متخصص مدیریت ساخت - سطح 1 متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - سطح 1 متخصص مدیریت مالی و هزینه - سطح 1 متخصص مدیریت ریسک - سطح 1 متخصص امور قراردادها - سطح 1 متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) - سطح 1 متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO) - سطح 1 متخصص مدیریت طرح و برنامه - سطح 1
تایید صلاحیت براساس خوداظهاری
متخصص مدیریت ساخت (CM)  متخصص مدیریت مالی و هزینه  متخصص کسب‌و‌کار در صنعت ساخت (CBM) 

مشهد، ایران

سرپرست کارگاه ایستگاه مترو - مدیر پیمان
کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت براساس ACEMI
متخصص مدیریت مالی و هزینه - سطح 1 متخصص مدیریت ریسک - سطح 2 متخصص مدیریت ساخت - سطح 1 متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - سطح 1 متخصص امور قراردادها - سطح 2 متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) - سطح 1 متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO) - سطح 1 متخصص مدیریت طرح و برنامه - سطح 1
تایید صلاحیت براساس خوداظهاری
متخصص مدیریت ساخت (CM)  متخصص مدیریت مالی و هزینه  متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه  متخصص امور قراردادها  متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO)  متخصص مدیریت اطلاعات  متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)  متخصص کسب‌و‌کار در صنعت ساخت (CBM) 

مشهد، ایران


کارشناسی

تایید صلاحیت براساس ACEMI
متخصص مدیریت ساخت - سطح 1 متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - سطح 1 متخصص مدیریت مالی و هزینه - سطح 2 متخصص مدیریت ریسک - سطح 2 متخصص امور قراردادها - سطح 2 متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) - سطح 1 متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO) - سطح 2 متخصص مدیریت طرح و برنامه - سطح 1

تهران، ایران

کارشناس مسئول نظارت
دکتری

تایید صلاحیت براساس ACEMI
متخصص مدیریت ساخت - سطح 1 متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - سطح 1 متخصص مدیریت مالی و هزینه - سطح 2 متخصص مدیریت ریسک - سطح 2 متخصص امور قراردادها - سطح 2 متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) - سطح 2 متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO) - سطح 1 متخصص مدیریت طرح و برنامه - سطح 1

رشت، ایران

مدیر pmo در شرکت گل گهر
کارشناسی

تایید صلاحیت براساس ACEMI
متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - سطح 1 متخصص مدیریت مالی و هزینه - سطح 1 متخصص مدیریت ریسک - سطح 1 متخصص امور قراردادها - سطح 1
تایید صلاحیت براساس خوداظهاری
متخصص مدیریت ساخت (CM)  متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه  متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO)  متخصص مدیریت طرح و برنامه  متخصص مدیریت ریسک 

تهران، ایران

در بزرگترین و تخصصی‎‎‎‎‎‎‎ترین رویداد مدیریت ساخت کشور
منتظر دیدار شما هستیم!

در دومین سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت ساخت (ICMS)، که حدود 1000 شرکت‌کننده از مهندسان، پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران، کارشناسان، مدیران، اساتید، مدرسان و مدیران عامل صنعت ساخت با هدف ایجاد بزرگ‌ترین اکوسیستم تخصصی در صنعت ساخت گرد هم می‌آیند، منتظر دیدار شما هستیم.

ارتباط با موسسه
info@dralavipour.com
ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸