پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخها

 • روش پنجره ای (Windows) در لایحه تاخیرات

   آیا اساسا روش پنجره ای (Windows) به عنوان یک روش جداگانه برای تاخیرات وجود دارد؟

  نمایش پاسخ
 • جایگاه مدیر پروژه در مدیریت ادعا
 • اصول ناب (Lean) پیشنیاز مدیریت چابک (Agile) در صنعت ساخت
 • نقش مدیریت اسناد در لایحه تاخیرات
 • مدیریت ادعا (Claim) در مرحله قبل از طراحی و طراحی
 • اصول ناب (Lean) یکی از پیشنیازهای اصلی BIM
 • تحلیل تاخیرات در مراحل مختلفی از پروژه
 • تفاوت آنالیز تاخیرات با مدیریت ادعا
 • ارتباط مدیریت پروژه با BIM و نرم افزارهایی چون Navisworks
 • اصول ناب (Lean) در مدیریت پروژه و مدیریت ساخت
 • داشتن تجربه کاری بدون دانش در کار
 • لایحه تاخیرات در ایران
 • مدیریت دارایی (Asset Management) در محیط داده مشترک (CDE)
 • عکسبرداری و تایم لپس (time-Lapse) در بحث مدیریت ادعا (Claim)
 • سطح مطالب ارائه شده در دوره های موسسه مدیریت ساخت علوی پور
 • عدم انتقال مناسب دانش در سازمانها
 • اهمیت یادگیری روشهای اجرا و تحویل پروژه (Project Delivery Systems)
 • وظایف و جایگاه مدیر ساخت
 • دلیل محدود بودن ظرفیت ثبت نام دوره ها
 • زمان شروع ثبت نامها