پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی مدیریت پروژه

 • تفاوت فاز طراحی در استاندارد مدیریت ساخت

  - در استاندارد مدیریت ساخت آیا فرض بر این است که طراحی به صورت کامل و جزئی انجام شود و سپس وارد فاز تدارکات شویم؟ به دلیل اینکه در پروژه ای تهیه اسناد مناقصه را بعد از Final design ذکر کرده است، به همین جهت این سوال برایم پیش آمد که آیا منظور از قرار داد این است که ابتدا طراحی تکمیل شود و جزئیات آن مشخص شود و بعد از آن وارد برگزاری مناقصات شویم؟

  نمایش پاسخ
 • مدیریت دارایی (Asset Management) در محیط داده مشترک (CDE)
 • اهمیت یادگیری روشهای اجرا و تحویل پروژه (Project Delivery Systems)
 • وظایف و جایگاه مدیر ساخت
 • تلفیق یادگیری ماشین (Machine Learning) با مباحث مدیریت پروژه
 • نیاز پروژه ها به استاندارد های PMBOK و دیگر استانداردها
 • انطباق پذیری راهنمای PMBOK با پروژه های ساخت
 • مدیریت منابع انسانی در پروژه های ساخت
 • تفاوت مدیریت ساخت با مدیریت پروژه
 • جایگاه PMBOK در نقشه راه ACEMI
 • سهم انجمنها و تشکلهای خصوصی در پیشرفت مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
 • جایگاه مدیریت ارزش کسب شده (EVM) در مدیریت پروژه
 • بانک اطلاعاتی در مدیریت پروژه
 • تفاوت مدیریت پروژه و مدیریت تولید
 • مدیریت پروژه در صنعت ساخت و تولید