متن سوال

بنده ارشد مهندسی مالی قبول شدم و کارم کنترل پروژه است! اما اطلاعی ندارم مالی تا چه اندازه  به پروژه نزدیک است و آیا به عقیده شما  در مقطع ارشد شروع به تحصیل کنم یا خیر؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- بسیاری از دوره ها که در دنیا برای بحث مدیریت ساخت برگزار میشود شامل موضوع مدیریت مالی و تامین مالی هست.

- بسته به علاقه شخص هست که میخواهد در چه حوزه ای فعالیت کند و به توانایی و علاقه برمیگرد که اینها منجر به رشد شما میشود.

- اگرچه حوزه مالی در بحث مدیریت پروژه نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین موضوعات مطرح است، اما محدوده متفاوتی را در بر میگیرد.