پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی مهارت های نرم

  • دوره هوش هیجانی در مدیریت پروژه

    دوره هوش هیجانی طراحی شده در موسسه ACEMI چه فرآیندی را طی میکند و چه تفاوتی با سایر دوره های مهارت نرم به صورت عمومی دارد؟

    نمایش پاسخ
  • داشتن تجربه در ابتدای کار برای مدیریت پروژه