دسته مدیریت ریسک

پرسش و پاسخ های دسته مدیریت ریسک

آیا پیمانکار میتواند هزینه ریسک های تحمیلی قرارداد و پروژه را در زمان کلیم (مدیریت ادعا و اختلافات) از کارفرما دریافت کند؟

نمایش پاسخ

لطفا" راهنمایی بفرمایید در ارزیابی مدیریت ریسک پروژه، آیا مدیریت ادعا هم دیده می شود و این دو مقوله چه فرقی در ارزیابی های مدیریت ریسک و مدیریت ادعا دارند؟

نمایش پاسخ

در مرحله تخمین هزینه ها که اندوخته احتیاطی را در نظر نمیگیریم در مرحله بودجه بندی فقط آنرا حساب میکنیم؟

یا در هر ۲ مرحله حساب میکنیم؟ یعنی مثلا در مرحله تخمین، ۱۰درصد رزرو برای فعالیت در نظر میگیریم و در بودجه بندی هم کل فعالیت ها جمع میشن و سرجمع درصدی باز هم درصدی برای آنها در نظر گرفته میشود؟

نمایش پاسخ

کارفرما به چه صورت میتواند قرارداد را تنظیم کند که زمینه ادعاء (claim) پیش نیاید و یا اگر پیش آمد، به روند اجرای پروژه به خصوص از جنبه های زمانی، صدمه وارد نشود؟

اگر پرسشم را کلی تر بخواهم طرح کنم، اینطور میشود که ما چگونه می توانیم کارفرمای بهتری باشیم؟؟ با حفظ منافع هر دو سمت.

نمایش پاسخ

آیا تغییرات با گذشت فازهای پروژه سنگین تر نمیشود؟ و همچنین امکان دارد تغییرات (اقتصادی حکومتی و قهری) در دسته بندی ریسک پیش بینی نشده آورد؟

نمایش پاسخ