پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی مدیریت ریسک

  • اخذ هزینه ریسک از کارفرما

    آیا پیمانکار میتواند هزینه ریسک های تحمیلی قرارداد و پروژه را در زمان کلیم (مدیریت ادعا و اختلافات) از کارفرما دریافت کند؟

    نمایش پاسخ
  • مدیریت ریسک پروژه با در نظر گرفتن مدیریت ادعا
  • ذخیره احتیاطی برای مدیریت هزینه پروژه
  • مدیریت ریسک در پروژه های ساخت