پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی مدیریت طرح و برنامه

 • اهمیت مدیریت قرارداد در دفتر مدیریت پروژه (PMO)

   اهمیت وجود مدیریت قرارداد در دفتر مدیریت پروژه (PMO) چیست و چرا در بسیاری از سازمان ها این موضوع در دفتر مدیریت پروژه (PMO) در نظر گرفته نمیشود؟

  نمایش پاسخ
 • اهمیت یادگیری مبانی کارشناسی پروژه برای ایجاد دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • مسیر تصمیم گیری از دفتر مدیریت پروژه تا دفتر مدیریت طرح
 • حل مشکل برنامه ریزی پروژه های EPC با سیستم برنامه ریزی Last Planner
 • ارتباط مدل های تصمیم گیری در روش اصول ناب (Lean) با BIM
 • نحوه کاهش اتلافات و بهبود مدل تصمیم گیری در مدیریت پروژه
 • توضیحات تکمیلی پیرامون معرفی دوره اصول ناب در مدیریت پروژه
 • ارتباط مدیریت اصول ناب با روشهای اجرا و تحویل پروژه
 • اصول ناب (Lean) پیشنیاز مدیریت چابک (Agile) در صنعت ساخت
 • اصول ناب (Lean) یکی از پیشنیازهای اصلی BIM
 • اصول ناب (Lean) در مدیریت پروژه و مدیریت ساخت
 • اجایل در صنعت ساخت و احداث
 • پیشنیاز دوره دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • دوره دفتر مدیریت پروژه (PMO)