متن سوال

روش ها و مدل های تصمیم گیری که در اصول ناب (Lean) وجود دارد چگونه با بحث مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) ارتباط دارند؟

پاسخ سوال

یکی از موضوعات بسیار مهم در مدلسازی اطلاعات ساخت یا ساختمان (BIM)، بحث مدل های تصمیم گیری است که نه تنها در پروژه، بلکه در مدلسازی BIM بسیار حائز اهمیت میباشد. این موضوع در تمامی مراحل و تصمیمات بخصوص در زمان رفع Clash های مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بکار گرفته میشود، زیرا برای رفع Clash ها باید بتوانیم بین انواع مدلهای رفع Clash، تصمیم مناسبتری را اتخاد نماییم. موضوعی که نیازمند فراگیری روش های تصمیم گیری بوده و باید با کاربردی ترین و سریعترین این روش ها در سایت پروژه آشنا شوید. یکپارچگی این موضوعات کاریست که موسسه ACEMI بصورت تخصصی آن را اجرایی نموده و در دوره اصول ناب آن را فرا خواهید گرفت.