پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی مدیریت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

  • ارتباط مدیریت پروژه با BIM و نرم افزارهایی چون Navisworks

    مدیریت پروژه در ارتباط با پیاده سازی BIM چه جایگاهی دارد و نرم افزارهای مدلسازی چون Navisworks چه نقشی در این ساختار دارند؟

    نمایش پاسخ
  • ارتباط دوره مالی با دوره BIM
  • پایان نامه در زمینه BIM
  • استانداردهای نرم افزارها در مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)