متن سوال

در خصوص استاندارد های نرم افزاری و مدیریت اطلاعات در مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) یا به نوعی مبحث CDE در پروژه های صنعتی چطور انجام میگیرد. همچین پلتفرم هایی رو راه اندازی و اجرایی کرد، و اصولا در ایران کسی توانسته این کار را انجام دهد یا خیر؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- بحثی که Common Data Environment دارد گردآوری اطلاعات را انجام میدهد. در طول چرخه حیات پروژه و این با سیستم COBie که میگوییم متفاوت است

- چقدر از پیمانکاران میتوانند با این سیستم کار کنند چالش زیادی دارد اما اینطور هم نیست که نشدنی باشد.

- ارزشمند است و پروژه های ما به آن نیاز دارد ولی از لحاظ فرهنگی شاید هنوز آنطور که باید جا نیفتاده و چالش بسیار دارد.

- برای همین در موسسه ساختار منسجمی از لحاظ مدیریت پروژه تدوین شده است. مبانی برنامه ریزی پروژه، مدیریت مالی، اصول ناب، نرم افزارهای Navisworks و Synchro و روشهای اجرای پروژه پیشنیاز مبانی مدیریت جامع BIM هستند.