متن سوال

چرا اصول ناب Lean یکی از پیشنیازهای اصلی پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM است؟

پاسخ سوال

یکی از الزامات بکارگیری BIM در پروژه ها، توجه به ساختار روش اجرای پروژه و تغییراتیست که به سبب BIM ایجاد میشود. در این حالت نیاز است پیمانکاران با طراحان ارتباط بیشتری داشته و زودتر به پروژه اضافه شوند تا بتوان سطح CLASH ها و بسیاری از موارد قراردادی و برنامه ریزی را در بخش های 4D-5D بصورتی هماهنگ انجام داد. برای این موضوع حوزه طراحی و اجرا نیز دچار تغییر شده که هیچ چیز جز Lean project delivery system یا همان LPDS نمیتواند به پیاده سازی این ساختار کمک نماید. به همین دلیل است که دوره اصول ناب (Lean) به عنوان یکی از پیشنیازهای اصلی BIM تلقی میشود و باید برای پیاده سازی BIM در بخش های 3D-4D-5D و یکپارچه سازی آن، این مبانی و ارتباطشان با BIM فراگرفته شود.