متن سوال

مسیر تکاملی تصمیم گیری در سازمان های پروژه محور چگونه بوده و چگونه باید این مسیر را تا لایه های بالایی سازمان مدیریت نمود؟

پاسخ سوال

مسیر تکاملی تصمیم گیری در سازمان ها که از دفتر مدیریت پروژه شروع شده و به دفتر مدیریت طرح و سپس به سطوح استراتژیک سازمان میرسد باید به دقت مورد تحلیل قرار گیرد. چالشی که در کشور وجود دارد، نبود لایه میانی یا همان بخش مدیریت طرح ها در برخی سازمان ها میباشد که ما در دوره "پیاده سازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)سعی بر آن داریم تا با تمرکز به این لایه میانی، از جزئی نگری صرف (تمرکز بر جزئیات در هر پروژه) یا کلی نگری صرف (به دلیل تعداد پروژه ها) در سازمان ها جلوگیری شود. برای این موضوع باید ابتدا وظایف دفتر مدیریت پروژه را بدانیم. وظایفی که میتواند متمرکز بر راهبری و استاندارد سازی، به همراه آموزش و پشتیبانی عملیاتی بوده، تا بتوان حداکثر بازدهی را در سازمان های پروژه محور حاصل نمود.