متن سوال

آیا از اجایل (Agile) و اسکرام (Scrum) میشود در صنعت ساخت و احداث (Construction) استفاده کرد؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی: 
- اجایل در صنعت ساخت و احداث موافقان و مخالفان خودرا دارد و البته نیاز به نگاه متفاوتی برای پیاده سازی نسبت به استانداردهای مطرح شده دارد.

- انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) در بخشی به موضوع اجایل (Agile) پرداخته و مبانی مهمی را بیان کرده است. 

- تغییرات ذات پروژه ها است بخصوص پروژه های صنعت ساخت و احداث

- خیلی وقتها تغییرات به دلیل تغییرات داخل سایت پروژه است یا سیاست و اقتصاد و....

- در پروژه های ساخت باید اجایل رویه خاص خود را داشته باشد و باید این مبانی از بحثهای اصول ناب (Lean) آغاز شود. 

- یک برنامه خوب لزوما جلوی تغییرات را نمیگیرد اما اینکه چطور بتوانیم مدیریتش کنیم مهم است.

- تصمیمات کلیدی و اهم و مهم کردن آنها مهم است.