متن سوال

آیا میتوان با کمک روش های اصول ناب (Lean) اتلافات و هزینه های پروژه را کاهش داد و در نهایت منجر به اخذ تصمیمات بهتر شد؟

پاسخ سوال

در LEANیک موضوعی به نام Gemba walk وجود دارد که در کنار تکنیک های فراوان دیگر اصول ناب، میتواند در پروژه ها خیلی به بحث کاهش اتلافات کمک نماید. از طرفی بحث Value stream map وجود دارد که آن هم موضوعی بسیار کاربردی و اثربخش است. مباحث مدل های تصمیم گیری CBA و بحث های  A3 report وبسیاری از موارد دیگر که میتوانند در این زمینه کمک فراوانی به کاهش اتلافات و بهبود تصمیم ها منجر شوند. تمام این موارد در دوره Lean موسسه ACEMI آموزش داده خواهند شد.