متن سوال

 اهمیت وجود مدیریت قرارداد در دفتر مدیریت پروژه (PMO) چیست و چرا در بسیاری از سازمان ها این موضوع در دفتر (PMO) در نظر گرفته نمیشود؟

پاسخ سوال

مورد توجه قرار ندادن مدیریت قرارداد در دفتر مدیریت پروژه (PMO) یکی از اشتباه ترین موضوعات است. اغلب تصمیمات ما در زمینه مدیریت پروژه، از زمابندی گرفته تا مدیریت هزینه و اسناد و مدارک و تاخیرات و ... همگی بر روی مدیریت قرارداد و ادعاها تاثیرگذار بوده و این موضوع باید مورد توجه جدی مدیران پروژه و دفتر PMO قرار گیرد. فقط بحث Procurement مطرح نمیباشد، بلکه این الزام به علت ارتباط این بخش و تاثیرگذاری آن تا سطوح طرح (Program) باید دیده شود. درست است که یک سری از استانداردها آن را نادیده گرفته اند یا کمرنگ دیده اند؛ اما این موضوع را به علت ضعف دانش مدیریت قرارداد از سوی بسیاری از مدیران پروژه دانست که نیاز به تغییر دارد. به همین دلیل در موسسه مدیریت ساخت ACEMI روی این موضوع تمرکز زیادی شده و دوره دفتر مدیریت پروژه (PMO) در موسسه ACEMI از این حیث مستثنی است.