معرفی دوره

موضوع ادعاء در پروژه ها موضوعی پیچیده بوده که در صورت عدم مدیریت صحیح و تبدیل شدن ادعاءها به اختلافات میتواند منجر به شکست پروژه گردد. اما برای موفقیت در این فرآیند نیاز به یک برنامه همه جانبه و استراتژیک از همان فاز آغازین میباشد. فرآیندی که نه تنها به مبانی قراردادی، بلکه مبانی مدیریت پروژه و به صورت خاص بحثهای برنامه ریزی، زمانبندی، مدیریت مالی و هزینه، اسناد و مدارک، تحلیل تاخیرات را در بر گرفته و روشهای حل اختلاف و دعاوی (Claims and Dispute Resolution) تنها بخشی از این فرآیند جامع میباشند. در واقع باید بدانیم که مدیریت ادعاء به هیچ عنوان از مدیریت پروژه جدا نبوده و مدیریت صحیح برای اجتناب از دعاوی و حل اختلافات، از مرحله قبل از طراحی (Pre-Design) تا مرحله پس از ساخت/اجرا (Post-Construction) و در ابعاد مختلف ادامه دارد. در این دوره جامع، از انواع منابع و فرمهای قراردادی مختلف اعم از AIA و AGC و ConsensusDocs و FIDIC، پروتکل SCL، استاندارد CMAA و CII، راهنمای ASCE و الحاقیه PMBOK، در کنار نشریه 4311 و برخی از قراردادهای همسان EPC صنعتی و طرح و ساخت غیر صنعتی استفاده شده است تا این دوره در شرایط کاملا جامعی ارائه گردد. دوره های "فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه"، "فرآیند یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور"، "فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی درExcel " و "فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه" پیشنیازهای این دوره میباشند.

آنچه خواهید آموخت

در این دوره با فرآیند مدیریت ادعاء و حل اختلافات در طول چرخه حیات پروژه آشنا شده و روش‌های حل اختلاف را خواهید آموخت. با یادگیری این مبانی ذهن شما مثل اجزای یک پازل بعد از دوره‌های برنامه‌ریزی پروژه، مدیریت مالی پروژه، دوره اسناد و مدارک و دوره آنالیز تاخیرات تکمیل شده و به صورت مناسبی با این رویه استاندارد آشنا می‌شوید تا بتوانید پروژه‌ای را طراحی، مدیریت و اجرا کنید که اختلافات آن شما را به بن بست نکشاند. در این دوره:
1. نحوه طراحی و پیاده‌سازی فرآیند کامل مدیریت ادعاء را از مرحله قبل از طراحی تا مرحله پس از ساخت می‌آموزید.
2. نحوه تدوین قرارداد مناسب را برای کاهش ادعاءها خواهید آموخت.
3. نحوه ارزیابی ریسک‌ها و مخاطرات قراردادی را از منظر ادعاءهای قابل طرح خواهید آموخت.
4. نحوه تدوین لایحه ادعاء را در ساختاری استاندارد خواهید آموخت.
5. نحوه مدیریت، کاهش و حل و فصل ادعاءها و اختلافات را در فاز ساخت/اجرا خواهید آموخت.
6. نحوه ارزیابی و تحلیل ادعاءهای مطرح شده را خواهید آموخت.

خلاصه ویدئوهای دوره‌های پیشین


چه سرفصل‌هایی در این دوره آموزش داده می‌شوند؟

1. مقدمه و مفاهیم اصلی
- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت و بررسی منابع مدیریت ادعاء و اختلافات
- روش‌های اجرای پروژه و ارتباط آنها با مدیریت ادعاء و حل اختلاف
- تعاریف اصلی مدیریت ادعاء و حل اختلافات
- بررسی دلایل ایجاد ادعاء، دعاوی و اختلافات
- بررسی انواع دسته‌بندی ادعاءها برای ارائه در لایحه ادعاء
- بررسی اجزای ادعاء برای ارائه در لایحه ادعاء
- نحوه تعریف فرآیند مدیریت ادعاء و حل اختلاف در قرارداد با بررسی استاندارد رویه الحاقیه PMBOK و استاندارد مدیریت ادعای CMAA و استاندارد رویه‌های موسسه CII
- فرآیند سیستماتیک برای جلوگیری از دعاوی و اختلافات با مروری بر استاندارد رویه‌های CMAA و CII
- معرفی متدلوژی اصولی برای کلیم و بکارگیری روشهای حل اختلاف در آن (Dispute Resolution Methods)
- بررسی نتایج مطالعات انجام شده در خاورمیانه و دنیا و پیش‌بینی آینده پروژه‌ها در زمینه Claims و Disputes

2. برنامه‌ریزی استراتژیک در فاز قبل از طراحی (Pre-Design Phase) برای مدیریت ادعاء و جلوگیری از دعاوی و اختلافات در پروژه
- تدوین برنامه اجرایی و استراتژیک مدیریت ادعاء و اختلافات و ساختار در لحظه مدیریت ادعاء برای جلوگیری از ادعاءهای غیرضروری
- ساختارسازی و ارائه چارچوب مدیریت ادعاء در مرحله قبل از طراحی (Pre-Design)
- توسعه ساختار مهندسی ارزش، مدیریت طرح، مدیریت ریسک، مدیریت تدارکات و قرارداد، مستندسازی، استانداردهای پروژه و طرح و آموزش تیم پروژه برای جلوگیری و مدیریت ادعاءها

3. توسعه و مدیریت برنامه در فاز طراحی (Design Phase) برای مدیریت ادعاء و جلوگیری از دعاوی و اختلافات در پروژه
- تدوین برنامه مدیریت ادعاء و ساختارسازی و ارائه چارچوب در مرحله طراحی (Design) برای جلوگیری از ادعاءهای غیرضروری
- مدیریت طراحی، مدیریت پروژه و مدیریت قرارداد برای جلوگیری از ادعاءهای غیرضروری در مرحله ساخت و اجرا
- مروری بر پروتکل SCL و الحاقیه PMBOK و ارتباط آن با مکانیزم‌های جلوگیری از ادعاءهای غیرضروری و حل به موقع اختلافات
- بررسی انواع فرم‌های قراردادی FIDIC ،AIA ،ConsensusDocs ،AGC، 4311 و همسان طرح و ساخت غیرصنعتی و همسان صنعتی EPC موشکافی دقیق انواع ترم‌های قراردادی در انواع فرم‌های قراردادی به همراه - - عارضه یابی، مقایسه، بررسی نکات کلیدی و ارائه راهکارهای لازم در هر موضوع کلیدی به کارفرمایان و پیمانکاران

4. برنامه ریزی فاز تدارکات/مناقصه (Procurement/Bidding Phase) برای مدیریت ادعاء و جلوگیری از دعاوی و اختلافات در پروژه
- تدوین برنامه مدیریت ادعاء و ساختارسازی و ارائه چارچوب در مرحله تدارکات/مناقصه برای جلوگیری از ادعاءهای غیرضروری به همراه ارائه فرم‌های متنوع در زمینه مدیریت این فاز
- توصیه‌های کلیدی به پیمانکاران در زمان برگزاری مناقصه در جهت ارزیابی ریسک‌های قراردادی و کاهش خسارات احتمالی در فاز ساخت و اجرا همراه با ارائه چکلیست‌ها و ساختارهای مختلف

5. اجرای برنامه و مدیریت ادعاء، دعاوی و اختلافات در فاز ساخت/اجرا (Construction Phase
- تدوین برنامه مدیریت ادعاء و ساختارسازی و ارائه چارچوب در مرحله ساخت/اجرا برای جلوگیری از ادعاءهای غیرضروری، مدیریت ادعاءها و اختلافات
- فرآیند جامع مستندسازی پروژه در ارتباط با مدیریت ادعاء
- فرآیند جامع مدیریت قرارداد در ارتباط با مدیریت ادعاء
- فرآیند جامع دسته‌بندی انواع ادعاءها در لایحه ادعاء
- فرآیند جامع ارائه اعلان‌ها مطابق قرارداد برای ادعاء و اختلافات
- فرآیند جامع رهگیری ادعاءها و اختلافات
- نکات کلیدی در نگارش لایحه ادعاء برای پیمانکاران و کارفرمایان
- حل اختلافات به کمک انواع روش‌های حل اختلاف (Alternative Dispute Resolutions) به همراه بررسی مزایا و معایب و رویه اجرایی برای پیاده‌سازی: روش‌های Partnering، Engineer’s Decision Clause، مذاکره (Negotiation)، میانجی‌گری (Mediation)، داوری (Arbitration)، هیات حل اختلاف (Dispute Review Board)، قضایی (Litigation)
- بررسی انواع فرم‌های قراردادی بین المللی و داخلی AIA ،AGC ،ConsensusDocs ،FIDIC و نشریه 4311 در ارتباط با مدیریت ادعاء و اختلافات در قرارداد به همراه موشکافی و مقایسه دقیق و ارائه توصیه‌های کلیدی به پیمانکاران و کارفرمایان
- بررسی انواع نمونه ادعاءهای مختلف بین‌المللی به همراه موشکافی و ارائه توصیه‌های کلیدی

6. آنالیز، ارزیابی و حل دعاوی و اختلافات در فاز پس از ساخت/اجرا (Post-Construction Phase)
- تدوین برنامه مدیریت ادعاء و ساختارسازی و ارائه چارچوب در مرحله پس از ساخت برای حل سریع ادعاءها و اختلافات
- نحوه ارزیابی لایحه ادعای ارائه شده
- نحوه آنالیز وکلاء در ارتباط با ادعاءهای مطرح شده در عرصه بین الملل به همراه توصیه نحوه نگارش

ثبت‌نام در این دوره و برگزاری آن به چه صورتی انجام می‌شود؟

1. ثبت نام در دوره چگونه انجام می شود؟
- این دوره‌ به صورت آنلاین بوده و شما پس از ثبت‌نام در آن میتوانید در هر جلسه آنلاین شده و از آموزش‌ها برخوردار شوید. لازم به ذکر است که برای ثبت‌نام در دوره‌ها باید هم شماره موبایل خود را تایید نموده و هم یک کارت شناسایی معتبر آپلود نموده باشید. این‌کار تنها باید یکبار انجام شده و نیاز نیست برای هر ثبت‌نام مجدد این اقدام صورت گیرد. 

2. چرا باید کارت شناسایی معتبر را آپلود و شماره موبایل خود را تایید نمایم؟
- دوره‌های تقویمی موسسه به صورت آنلاین بوده و برای این دوره‌ها عموما گواهینامه صادر می‌شود. از آنجا که برای صدور گواهینامه نیاز به تایید هویت واقعی است، باید شماره موبایل و کارت شناسایی معتبر شما تایید گردد. دلیل دیگر آنست که ویدئوهای دوره‌ها در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار گرفته و بر روی ویدئوها واترمارک قرار می‌گیرد. در صورتی‌که ثبت‌نام‌کننده هویتی واقعی نداشته باشد، این واترمارک نیز می‌تواند غیرواقعی بوده و مشکلاتی را ایجاد نماید. از این‌رو، این موضوع هم به نفع کاربران و هم موسسه است. 

3. در صورت عدم تایید کارت شناسایی میتوانم در دوره ثبت‌نام کنم؟
- برای ثبت نام در دوره حتما باید کارت شناسایی خود را آپلود نمایید و همکاران ما در اسرع وقت (بین 24 الی 48 ساعت) نسبت به تایید آن اقدام میکنند. برای ثبت‌نام در دوره، تایید کارت شناسایی الزامی نیست (تنها بارگذاری آن کفایت می‌نماید)، ولی در صورت عدم تایید کارت شناسایی، احتمال لغو ثبت‌نام شما وجود دارد. پس حتما نسبت به آپلود مدارک معتبر خود دقت کنید.

4. در صورتی که پیامک تایید شماره موبایل را دریافت نکردم، از چه روشی میتوانم شماره موبایل خود را تایید نمایم؟
- شما میتوانید با ما از طریق شماره‌های تماس موسسه و یا چت آنلاین در ارتباط بوده تا طریقه فعال‌سازی شماره موبایل را از روشی دیگر طی نماییم. 

5. آیا برای ثبت‌نام در این دوره تخفیف ارائه می‌شود؟
- اگرچه اعتقاد داریم قیمت دوره‌­های موسسه به نسبت کیفیت، جامعیت و ویژگی­های منحصربه‌­فردی که در اختیارتان قرار می­دهد بسیار کمتر از ارزش واقعی آ­ن­ها است، اما علاوه بر
الف. برگزاری جامع هر دوره با تعداد ساعت بسیار بالا که نه فقط در ایران، بلکه در عرصه بین­‌الملل کم­‌نظیر است؛
ب. محتوای تخصصی که در ایران یافت نمی­شود و بسیار ناب است؛
ج. کیفیت و نظم برگزاری کلاس­ها؛
د. در اختیار قراردادن ویدئوها و جزوات دوره‌­ها به صورت کامل؛
تخفیف­‌های ویژه‌­ای توسط موسسه نیز برای همدلی در این شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده است.

6. این تخفیف‌ها شامل چه مواردی هستند؟
الف. تخفیف ویژه اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، می­توانید از قیمت‌های ویژه اعضای کانون بهره‌­مند شده و با قیمت کمتری در دوره‌­ها ثبت‌نام نمایید. این تخفیف به صورت جداگانه از تخفیف ثبت‌­نام زودهنگام (24 ساعته) ارائه شده و می­تواند با این تخفیف جمع شود.
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، علاوه بر بهره­‌مندی از قیمت‌های ویژه اعضای کانون، از شارژ حساب کاربری خود بهره‌­مند می­شوید تا بتوانید در آینده نیز از این امتیاز که تبدیل به کد تخفیف اعضای کانون می­شود، بهره‌­مند شوید.

نکته مهم: ضمنا باید اشاره شود که اعضای کانون یک مزیت ویژه برای ثبت‌نام زودهنگام در دوره‌های موسسه دارند. اعضای کانون می‌توانند در بازه یک‌هفته‌ای از شروع ثبت‌نام هر دوره، با دفتر موسسه تماس گرفته و زودتر در دوره‌های آموزشی (قبل از تکمیل ظرفیت) ثبت‌نام نمایند.

ب. تخفیف ثبت­‌نام زودهنگام (24 ساعته)
- اگر در شبکه­‌های مجازی موسسه (لینکدین، تلگرام، اینستاگرام) عضو باشید، قبل از شروع ثبت‌نام برخی از دوره‌­ها تخفیفی به جهت ثبت‌­نام زودهنگام در اختیارتان قرار می­گیرد که 24 ساعت فرصت دارید تا از این تخفیف دلچسب استفاده نمایید. این تخفیف نیز به صورت جداگانه ارائه شده و می­تواند با تخفیف اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI جمع شود. 

7. نحوه ورود به وبینار چگونه است؟
- در روز برگزاری هر جلسه لینک ورود به وبینار از طرف وبرنو برایتان ایمیل خواهد شد. اگر ایمیل را در Inbox خود نیافتید، حتما پوشه Spam و Promotion و Social ایمیل خود را چک نموده و آن را به Inbox منتقل نمایید. در صورت عدم دریافت ایمیل حاوی لینک ورود به وبینار تا ساعت 17 روز برگزاری وبینار با شماره های موسسه تماس بگیرید و یا از طریق پشتیبانی آنلاین سایت به ما اطلاع دهید.
- شما می‌توانید با اندروید ۸ به بالا، یا با آخرین نسخه مرورگر کروم، و یا آیفون با آخرین نسخه سافاری، در وبینارها شرکت کنید، اما بهترین راه شرکت در رویدادها، استفاده از لپتاپ و مرورگر کروم است.
- در ویدئوی آموزشی ورود به وبینار به صورت کامل همه نکات توضیح داده شده اند. توصیه میکنیم حتما این ویدئو را ببینید.

8. جزوات و ویدئوها در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد؟
- این دوره به صورت کامل ضبط می گردد، پس اگر به هر دلیلی نمیتوانید یا نتوانستید در زمان برگزاری کلاس به صورت آنلاین حضور پیدا کنید، با خیال راحت ثبت نام کنید زیرا ویدئوهای ضبط شده این دوره در اختیار شما قرار می گیرد.
- برای این دوره علاوه بر ویدئوها، جزوات نیز در پنل کاربری در وبسایت موسسه بارگذاری می شوند و میتوانید دانلود کنید.
- در راهنمای دانلود فایلها و مشاهده ویدئوها، به طور کامل مراحل دانلود فایلها و ویدئوها را توضیح داده ایم.

چه گواهینامه‌هایی برای این دوره صادر می‌شود؟

1. انواع گواهینامه‌ها
- دو گواهینامه حضور (Certificate of Participation) و گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) برای این دوره صادر می شود.

الف. گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) به رنگ طلایی
 

ب. گواهینامه حضور  (Certificate of Participation)به رنگ نقره ای

2. نحوه اخذ گواهینامه‌ها
- برای دریافت گواهینامه حضور باید ۶۰ درصد مدت دوره و بیشتر در دوره حضور داشته باشید.
- برای دریافت گواهینامه حرفه ای میبایست علاوه بر کسب گواهینامه حضور، در آزمون دوره نیز نمره قبولی دریافت نمایید.
- آزمونها به صورت آنلاین برگزار می گردند. لینک آزمون هر دوره تا حدود 2 الی 3 ماه پس از اتمام دوره در پنل کاربری فعال می شود و ایمیل اطلاع رسانی دریافت خواهید کرد.
- برای تعیین سطح گواهینامه حرفه ای، در صورت کسب نمره 90 الی 100، گواهی با سطح "A"، نمره 80 الی 89.9 سطح "B" و 70 الی 79.9 سطح "C" اخذ خواهید نمود و نمره کمتر از 70 به معنای عدم قبولی می باشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای آموزش و گواهینامه ها را مطالعه کنید.

3. نحوه اعتبارسنجی گواهینامه
- یکی از ویژگی هایی که گواهینامه‌های موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI) دارند و آن را از سایر گواهینامه ها متمایز میکند، قابلیت اعتبارسنجی آن ها است. هر یک از گواهینامه های موسسه برای هر یک از شرکت کنندگان با یک کد یکتا صادر می گردند و با جستجوی کد رهگیری در وبسایت، موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی اعلام می کند که فرد گواهینامه دوره را اخذ کرده و گواهینامه معتبر می باشد. پیشنهاد میکنیم صفحه اعتبارسنجی گواهینامه‌ها را مشاهده نمایید. 

4. نحوه صدور گواهینامه‌ها
- چنانچه شرایط دریافت گواهینامه ها را داشته باشید، فایل گواهینامه در پنل کاربری شما بارگذاری می شود و پس از بارگذاری از طرف موسسه ایمیل دریافت می کنید.
- فایل PDF گواهینامه ها تا یک هفته پس از اتمام دوره صادر شده و در پنل کاربری در وبسایت موسسه قرار می گیرد.
- اگر تمایل به دریافت گواهینامه به صورت چاپی با هولوگرام اختصاصی موسسه داشته باشید، میتواند از طریق پروفایل خود (بخش "گواهینامه‌ها") اقدام به ثبت درخواست و پرداخت هزینه ارسال نمایید.
- برای اطلاعات بیشتر راهنمای دسترسی به گواهینامه ها را مطالعه کنید.

این دوره به چه صورتی پشتیبانی می‌شود؟

از روز برگزاری دوره به مدت ۶۰ روز شامل پشتیبانی می‌شوید. به "پنل کاربری" خود مراجعه کنید و در قسمت "پشتیبانی علمی دوره‌ها" سوالات خود را بپرسید. برای دوره های بلندمدت (بیشتر از 12 ساعت) علاوه بر ارتباط از طریق پنل، گروه پشتیبانی تلگرامی ایجاد می‌شود و لینک آن از طریق ایمیل ارسال می‌گردد و در پنل کاربری نیز درج می شود. با عضویت در این گروه می‌توانید سوالات خود را از استاد بپرسید و از راهنمایی‌های استاد و سایر مطالب آن نیز بهره‌مند شوید.

نظرات
 • وحید تبریزی

  با اهداء سلام و ادب میتونم به تمام دوستانی که این تاپیک رو مطالعه میکنن عرض کنم بی شک و بدون اغراق دوره مدیریت ادعا بهترین دوره خارج از چارچوب های اکادمیک واسم تلقی میشه! از همه مهمتر تسلط و مهارت عمیق استاد و دکتر علوی پور عزیز به مطالب بود که با مهارت یه کارگاه کامل مدیریت ادعا رو ارائه فرمودن! امیدوارم این فرهنگ تخصصی که جزء اهداف جناب دکتر علوی پور نیز هست توی کشور به خوبی پیاده بشه. خوشحالم که قسمتی از اون بودم. از پشتیبانان موسسه هم تشکر میکنم. با تشکر وحید تبریزی

  پاسخ
 • پشتیبان

  سپاس از اینکه در این دوره نیز همراه ما بودید و نظر ارزشمندتان را با ما به اشتراک گذاشتید؛ امیدوار هستیم همواره در مسیر موفقیت گام بردارید.

  پاسخ
 • آوات جلالی

  دوره کلیم خیلی دوره پربار و با کیفیتی بود. مقایسه فرمهای قراردادی مختلف نه تنها سبب میشه نسبت به مبانی حقوقی مرتبط با موضوعات مربوط به پروژه ها، دیدگاه شرکت کنندگان در دوره وسعت و عمق پیدا کنه، بلکه باعث میشه نقاط مسکوت و ضعفهای فرمهای قراردادی آشکار بشه. ضمنا انسجام مطالب و ارتباط آنها با مبانی تدریس شده در دوره های برنامه ریزی، مالی، مستندات و آنالیز تاخیرات، سبب میشه مبانی به طرز مناسبی در ذهن جا بگیره و فرایند یادگیری تکمیل بشه. این موارد رو اگر در کنار تسلط و اشتیاق جناب آقای دکتر علوی پور به تدریس مباحث آموزشی قرار بدیم، دوره بینظیری نتیجه میشه.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در کنار ما هستید واقعا خرسندیم و حضور ارزشمند شما را قدر مینهیم. آرزوی بهترینها را برایتان داریم.

  پاسخ
 • غلامرضا غرة الحمید

  با درود خدمت استاد علوی پور که انرژی و صدای پر حرارت ایشون هیچوقت فراموش نمیشه دوره ادعا و مطالب آن در هیچ کجای کشور وجود نداشته و نداره اینقدر ریزه کاری و جزییات و اتصال آنها با کل دوره های قبلی و بقول دکتر دوخت و دوز آن فوق العاده بود . یاد گرفتن این حجم از اطلاعات با این همه تسلط استاد بینظیر بود استاد ممنونم و امیدوارم بتونم باز هم در دوره های موسسه از شما یاد بگیرم

  پاسخ
 • پشتیبان

  سپاس از اینکه با حضور و کلام پر مهرتون به ما انرژی مضاعف میدید. همواره موفق باشید.

  پاسخ
 • امیر عندلیب

  با سلام. دوره بسیار جامع و مفیدی بود و دامنه وسیع مطالب و ارتباط دادن آنها به هم و استفاده همزمان از معتبرترین و بروز ترین منابع دنیا و کشور از ویژگی های ممتاز دوره و البته سطح دانش و تسلط مدرس محترم جناب آقای دکتر علوی پور بود. با سپاس فراوان از جناب دکتر علوی پور و همکاران پشتیبان در موسسه.

  پاسخ
 • پشتیبان

  سپاس از اینکه همراه ما هستید. براتون آرزوی بهترینها را داریم.

  پاسخ
 • فرهاد فرهمندي

  این دوره یکی از جامعترین دوره هایی هست که در ایران بی نظیر در ایران و در سطح بین المللی شاید کم نظیر باشد. دوره ایی بسیار سنگین , پیچیده که ترکیبی از منابع بین المللی و داخلی برگزار شد. برگزاری این دوره در بستر وب و به صورت وبیناری کاری بسیار دشوار هست که به کمک زیرساخت عالی موسسه , تسلط و تعهد دکتر علوی پور به صورت بی نقصی ممکن برگزار شد.

  پاسخ
 • پشتیبان

  بسیار خرسندیم که توانستیم این دوره با رضایت این چنینی برگزار کنیم. همراهی شما عزیزان نیز موجب افتخار ماست.

  پاسخ
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.