متن سوال

 آیا برای فراگیری Agile در مدیریت پروژه، باید اصول دیگری چون اصول ناب Lean فراگرفته شود؟ چگونه میتوان این اصول را در صنعت ساخت پیاده نمود؟

پاسخ سوال

اگر به دنبال چابکی در صنعت ساخت هستید، باید مفاهیمی چون  Kanbanو Pull Planning و Last Planner و LPDS و ... را مختص صنعت ساخت فرا گیرید. درست است بسیاری از این مفاهیم در صنایع دیگر نیز کاربرد دارند، اما در بخش مدلسازی، استفاده از یکسری از این ابزارها شرایط خاصی پیدا میکنند. مثلا سیستم Last Planner یکی از موارد مهم برای برنامه ریزی پروژه است که برای صنعت ساخت استفاده میشود. بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه، موسسه جداگانه ای دارند که به Lean Construction Institute معروف است. دوره ای که در موسسه ACEMI نیز تعریف شده است مختص به خود این پروژه ها و البته صنعت ساخت و احداث بوده و یک ساختار یکپارچه را از برنامه ریزی پروژه، اصول ناب و مدیریت چابک طی مینماید. مبانی که البته در دنیا نیز نیاز به فرهنگسازی بیشتری دارند.