• ۰۹۱۲-۲۱۵-۲۱۵-۶
  • ۸۸۶۵۲۸۱۸-۲۰ (۰۲۱)

دوره های آموزش وبیناری (آنلاین) مدیریت ساخت و پروژه