متن سوال

بنده در حال راه اندازی یک دفتر PMO  هستم و متاسفانه در این حوزه به منابع آموزشی زیاد دسترسی ندارم. علی الخصوص دوره ای در ارتباط با این مبحث شرکت نکرده ام. آیا ممکن است در آینده در خصوص راه اندازی دفتر با این موضوع همچنین وظایف دفتر مدیریت پروژه و مدیریت آن دوره ای برگزار شود؟

 

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- بله. دوره دفتر مدیریت پروژه (PMO) در موسسه به شکلی کاملا متفاوت برگزار میشود. میتوانید سرفصلهای این دوره کاربردی و جامع را از اینجا ببینید. 

- البته خیلیها به اشتباه فکر میکنند که دفتر مدیریت پروژه فقط مدیریت هزینه ها و زمانبندی است.

-این ها هدف اصلی است. اما کل پروژه معطوف به آنها نیست و کلی ساختار در حوزه کارشناسی وجود دارد که باید ابتدا آنها را فرا گرفت. 

- ابتدا باید بدانید در کدام قسمت فعالیت میکنید سپس توانایی طراحی یک ساختار مدون پروژه ای را داشته باشد.

- تمام دوره ها باهم ارتباط دارند و قابل تفکیک نیستند.