متن سوال

آیا مدیر و افراد شاغل در دفتر مدیریت پروژه (PMO) نیاز به فراگیری جزئیات برنامه ریزی پروژه، مدیریت مالی پروژه، کلیم، تاخیرات و ... برای ایجاد دفتر PMO در سازمان دارند؟

پاسخ سوال

مدیر دفتر مدیریت پروژه (PMO) ویا مشاوری که در این زمینه فعالیت میکند، تنها در شرایطی قادر به پیاده سازی است که در ابتدا در سطوح کارشناسی، دانش لازم را در هر کدام از این موارد کسب نموده، از عمق دانشی برخوردار بوده و نسبت به بکارگیری یک استاندارد تعصب خاصی نداشته باشد. تمامی مبانی مدیریت قرارداد، هزینه، زمان، پایداری، ایمنی، BIM، کیفیت، ریسک و ... همگی اجزای این ساختار بوده و بدون کسب دانش اجرایی نمیتوان اقدام به طراحی و پیاده سازی این دفتر نمود. به همین دلیل است که در موسسه ACEMI و سطح 1 تمرکز زیادی روی این ساختار در بخش کارشناسی شده است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید نقشه راه جامع موسسه را که برای اولین بار در کشور تدوین شده است، مطالعه نمایید.