متن سوال

آیا تغییرات با گذشت فازهای پروژه سنگین تر نمیشود؟ و همچنین امکان دارد تغییرات (اقتصادی حکومتی و قهری) در دسته بندی ریسک پیش بینی نشده آورد؟

پاسخ سوال

اگرچه مطالعات ریسک الزام اور است، اما پروژه های ساخت و احداث (Construction) به دلیل اینکه مانند پروژه های تولیدی نیستند که یک خط تولیدی داشته باشند و با UNKNOWN های بسیاری نیز مواجه هستند که لزوما نمیتوان در فازهای ابتدایی آنها را مدیریت نمود. زمانیکه  عملیات حفاری انجام میدهیم ممکن است با سطح ناشناخته های بسیاری مواجه شویم...وقتی NAILING میکنیم و .... حتی ویروس کرونا، انقلابها، اعتصابها، جنگها، مجوزهای جدیدی که ناگهانی و به یکباره الزام اور میشود بخشنامه های جدیدی که ابلاغ میشود و ... همه این موارد در صنایع دیگر هم هست اما آنها را کنار مواردی که ذات پروژه های ساخت هست قرار دهیم نیاز به AGILE رو مشخص میکند. اما از یک مکانیزم و نوع نگاه متفاوت. تغییرات شرایط سایت پروژه در پروژه های CONSTRUCTION آنقدر بعضا زیاد و غیرقابل کنترل هست که منجر به پیچیدگیهای بسیار زیاد و از دست رفتن پروژه میشود...ما این مورد را در پروژه های IT و یا سیستمهای تولیدی نداریم. به همین دلیل خیلی از تغییرات در فازهای پروژه غیرقابل اجتناب هستند. بسیاری از ریسکها را نمیتوان پیش بینی کرد. بسیاری از موارد را باید در طول پروژه ساخت رصد و مدیریت کرد و نمیتوان در روز اول آنها را مدیریت نمود. این ذات پروژه های ساخت است و برای همین فرآیند مدیریت تغییرات (Change Order Management) یکی از کلیدی ترین موارد در این پروژه هاست. این موضوع باعث شده تا دوره مدیریت ریسک موسسه به شکلی متفاوت تدوین شود.