متن سوال

آیا پیمانکار میتواند هزینه ریسک های تحمیلی قرارداد و پروژه را در زمان کلیم (مدیریت ادعا و اختلافات) از کارفرما دریافت کند؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- بیشتر اوقات پیمانکار این موارد را در نظر نمیگیرد و ریسک های تامین مالی را هم نمیبیند.

- یکی از مهمترین عوامل شکست در پروژه مربوط به بخش تامین مالی میباشد و ریسکهای مربوط به این حوزه است.

- پاسخ این سوال بسیار وابسته به نوع پروژه شما و ریسکهای قراردادی شما دارد. برای همین موضوع است که یکی از پارامترهای اصلی دوره مدیریت ادعای موسسه، ارزیابی ریسکهای قراردادی است. 

- پیمانکاری موفق است که ابتدا قرارداد و موضوعات را آنالیز کند و بررسی کند که ریسک او در آن زمینه چقدر بوده و به چه میزان باید ذخیره احتیاطی در نظر گرفته شود.