متن سوال

مهمترین وظیفه مدیر پروژه در بخش مدیریت ادعا، بخصوص در مرحله تدوین و ارزیابی قرارداد چیست؟ 

پاسخ سوال

مدیریت ادعا با مدیریت پروژه ارتباط تنگاتنگی دارد و نمیتوان بدون توجه به مبانی برنامه ریزی پروژه، مدیریت مالی، هزینه، مستندسازی، آنالیز تاخیرات و ... اقدام به مدیریت ادعا نمود. از طرفی بدون ارزیابی ریسک های قرارداد، پیمانکاران میتوانند دچار ریسک های بزرگی شوند که این موضوع این نیاز را ایجاد مینماید تا با تحلیل ریسکهای قراردادی، ذخیره های احتیاطی در بخشهای زمانی و مالی تعیین شوند. اما سوال اینجاست که این ارزیابی ها باید در چه مرحله ای و با چه چکلیست هایی انجام شود؟ وظیفه مدیر پروژه قطعا شناخت و درک این ترم های قراردادیست تا بتواند اقدام به تحلیل ریسکهای پروژه نموده و برای مدیریت ادعا در فازهای مختلف آماده باشد. در واقع، مدیر پروژه نمیتواند به علت عدم تسلط به این حوزه از این مسئولیت شانه خالی کند. در دوره کلیم با این بخش ها بسیار کار داریم تا مدیران پروژه بتوانند بر سطوح وظایفی خود و مبانی مهمی که باعث شکست میشوند تسلط پیدا نمایند.