متن سوال

اهمیت الحاقیه ساخت PMBOK در مدیریت ادعا چیست و چه مواردی میتواند در فراگیری این مبانی کمک کننده باشد؟ 

پاسخ سوال

مدیریت ادعا باید با رویکرد چرخه حیات پروژه ساختارسازی شود. نکته ای که مهم میباشد آن است که این فرآیند در بخش های برنامه ریزی، کنترل و نظارت، باید در طول چرخه حیات پروژه از فاز قبل طراحی، تا فاز طراحی و مناقصه و ساخت و پس از ساخت مدل سازی شود. در اینجا ضعف الحاقیه PMBOK این است که تنها یک چارچوب کلی ارائه کرده و دوم برای انطباق با چرخه حیات پروژه های ساخت نیاز به تغییراتی دارد. از طرفی نقطه قوت راهنمای CMAA برای مدیریت ادعا آن است که برای چرخه حیات پروژه های ساخت ساختارسازی شده است. البته هر کدام از این راهنماها ضعف هایی دارند که نیاز به یکپارچه سازی انبوهی از راهنماها، دستورالعملها و استانداردهای دیگر را الزام آور مینماید. مبانی که در هیچکدام از این راهنماها اشاره نشده و در دوره مدیریت ادعای موسسه ACEMI مورد تحلیل قرار میگیرد.