متن سوال

به عقیده شما تولید محصول در فاز آخر چرخه حیات راه اندازی و بهره برداری قرار میگیرد؟ و امکان اینکه مهارت های مدیریت زمان هزینه کیفیت و.... برای تولید محصول بکار گرفت؟ رشته تحصیلی بنده مدیریت پروژه است.

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- در پروژه ها ما با زمان شروع و پایان مواجه هستیم و آن مشخص است.

- مدیریت تولید و مدیریت پروژه در ظاهر شاید اشتراکاتی باهم داشته باشند ولی در جزئیات اجرا و مدیریت تفاوتهایی دارند (مثلا نوع حسابداری آنها، ساختار قراردادی، جنس ماشین آلات و آنالیزها و ... متفاوت است.)

- ما در ساختارهای مالی، حسابداری پروژه، زمانبندی، فنی و تخصصی، آنالیزهای قراردادی و حقوقی و تاخیرات و ... همگی در پروژه های ساخت با پروژه های تولیدی متفاوت رفتار میکنیم.