متن سوال

در زمینه تلفیق یادگیری ماشین (Machine Learning) و مباحث مربوط به مدیریت پروژه؛ چه مبحثی بیشتر اقبال دارد و میشود به عنوان یک موضوع بکر و با پتانسیل بالا به آن نگاه کرد؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- مدلها و الگوریتمهای زیادی در دنیا وجود دارند که کار پیشبینی را انجام میدهند. این مدلها به دنبال برقراری ارتباط بین دیتاهای جمع آوری شده با نتیجه نهایی بوده و اقدام به پیش بینی نتیجه مینمایند.

- یکی از این موارد مثلا میتواند در زمینه مدیریت ادعا باشد. 

- یکی دیگر از این زمینه ها میتواند در ارتباط با پیش بینی هزینه ها باشد که RsMeans از آن نیز استفاده میکند. 

- اما یکی از مهمترین موضوعات در این بخش داشتن دیتای قابل قبول برای مدلسازی است که در کشورمان با چالشهای زیادی مواجه است.