متن سوال

آیا در تحلیل تاخیرات پیچیدگی زیادی وجود دارد؟ ریزه کاریهای این مهارت شامل چه مواردیست؟

پاسخ سوال

در تحلیل تاخیرات پیچیدگیهای زیادی وجود دارد. به طور مثال: روش  Collapsed as built میتواند بصورت Stepped basis یا بصورت Single base انجام شود. این دو چه فرقی میکنند؟ ممکن است تحلیل تاخیرات از اول به آخر و از آخر به اول انجام شود؟ کدام تاخیر باید زودتر در نظر گرفته شود؟ کارفرمایی یا پیمانکاری؟ اساسا این دو چه تاثیری بر روی نتایج میگذارند؟ برای حذف تاخیر چگونه باید عمل نمود؟ با حذف کردن؟ با حل کردن و ادغام آن ها در برنامه؟ با کاهش زمان فعالیت و....؟ این در حالیست که انتخاب خود این روش به فاکتورهای بسیاری وابسته بوده و گامهای بسیاری برای مدلسازی نیاز است.