متن سوال

مدیریت ادعا (Claim) از چه مرحله ای آغاز میشود و آیا در مراحل ابتدایی پروژه نیز با مدیریت ادعا مواجه هستیم؟

پاسخ سوال

یکی از بخش های بسیار مهم در مدیریت ادعا (کلیم) این است که بدانیم این موضوع از ابتدای فاز قبل از طراحی (pre-design) آغاز میشود. موضوع دوم این است که بدانیم در مرحله طراحی (Design) یکسری ریسک هایی متوجه ما میشود که از تدوین بندهای قرارداد می آید. باید بدانیم چه افرادی با چه مسئولیت هایی در این بخش باید حضور داشته باشند و چه مواردی باید حوزه تمرکز آن ها باشد. این بخش برای کارفرمایان و مدیران پروژه و پیمانکاران و.... از اهمیت فراوانی برخوردار است و به مرحله ارزیابی ریسک های قراردادی از نگاه طرفین قراردادی و به شکل مختلف میپردازد. مواردی که از مهمترین بخش دوره مدیریت ادعا موسسه هستند.