متن سوال

چرا در موسسه شما دو دوره آنالیز تاخیرات و کلیم، جدا از هم هستند؟ و دلیل اینکه این دو از هم جدا آموزش داده میشوند، چیست؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- درست است که آنالیز تاخیرات بخشی از کلیم (مدیریت ادعا) را در برمیگیرد، اما بحث کلیم، موضوعی بسیار کلان تر است.

- در فرآیند مدیریت ادعا، مدیر پروژه در طول چرخه حیات پروژه، از فاز قبل از طراحی تا فاز پس از ساخت فعالیت نموده، اما در آنالیز تاخیرات لزوما اینگونه نیست!

- مدیریت ادعا یک بحث ساختاریست. در واقع تمام مبانی که در مدیریت برنامه ریزی، مدیریت مالی و هزینه، آنالیز تاخیرات و مدیریت اسناد و مدارک فرا میگیرید در بخش مدیریت ادعا مثل اجزای یک پازل کنار هم قرار میگیرند تا این پازل تکمیل شود. 

- به همین جهت مدیریت ادعا (کلیم) یک فرایند فراگیر جامع مدیریتی است، اما انالیز تاخیرات بر روی ارزیابیها متمرکز است و پیشنیاز مدیریت ادعا (کلیم) است.