متن سوال

1- در مورد شرایط " مداخله کارفرما " توضیح میدهید؟ همچنین عرف زمانی آن چه میزان می باشد؟ از زمان اخطار به پیمانکار!  آیا اصطلاح "مداخله کارفرما" زمانی است که پیمانکار در انجام کار کوتاهی می کند و آن را انجام نمی دهد و کافرما اخطار می دهد و با پانزده درصد بالاسری پیمانکار را بدهکار میکند و در نهایت کارفرما خودش کار را انجام می دهد؟
2- اخطار و مکاتبه اخطار چه شرایطی دارد؟ زمان تعیین شده در اخطار چقدر است؟ در انجام کار توسط کافرما باید استعلام قیمت گرفته شود، که بعدا پیمانکار مدعی نشود که کار با قیمت بالا انجام شده است؟ چند استعلام و از چه مراجعی باید صورت پذیرد؟

پاسخ سوال