متن سوال

در تنظیم لایحه ی تاخیرات در رابطه با نحوه صحیح استفاده از گزارشات روزانه چه در تنظیم لایحه تاخیرات توسط پیمانکار و چه در مورد بررسی لایحه تاخیرات توسط مشاور:
- در زمانی که فعالیتی دچار مشکل می شود و نیاز به نامه نگاری و ارائه دستورکار و صورتجلسه می باشد و در زمان انجام مکاتبات نیز کار متوقف نشده است و برای ادعا باید تاریخ اولین و آخرین مکاتبه و فاصله ی بین آن ها را در نظر بگیریم یا خیر؟ مشاور مدعی هست چون در گزارشات روزانه فعالیت متوقف نشده کاهش 50 درصدی راندمان را در نظر میگیریم. برای مثل اگر 48 روز ادعا شده به 24 روز کاهش پیدا خواهد کرد.
در صورتی که در پروژه های دیگر به این شکل نیست و مشاور دیگری بود که این فرض را پذیرفت که مکاتبات در واقع درگیری ما با آن موضوع را نشان می دهد هرچند که کار متوقف نشده باشد.
- معمولا در اینگونه موارد می گوییم که اگر قرار بر راندمان گیری باشد (مثلا 50 درصد) قبول است به شرطی که مشاور بپذیرد 50 درصد دیگر را پیمانکار با صرف هزینه مازاد جبران کرده است. حجم کار انجام شده در آن بازه را از گزارشات روزانه استخراج کنید، منابع مورد نیاز برای آن حجم کار را از آنالیز فهرست بها محاسبه کنید. نتیجه را با منابع تامین شده توسط پیمانکار در آن بازه (در گزارشات روزانه) مقایسه کنید. ما به التفاوت این دو عدد برابر میشه با هزینه ای که بابت جبران اون 50 درصد انجام دادید. یا باید تاخیر را برایتان مجاز کنند یا این هزینه جبرانی را به شما پرداخت کنند.

 

پاسخ سوال