دسته کانون دانش پژوهان

پرسش و پاسخ های دسته کانون دانش پژوهان

آیا برای اعضای کانون دانش پژوهان، مزیتی به جهت ثبت نام زودتر از تاریخ مقرر ثبت نام در نظر گرفته شده است؟

نمایش پاسخ

برای اعضای کانون دانش پژوهان به لحاظ ارائه مقالات تخصصی، ویدئو و موارد دیگر چه برنامه ریزی‌هایی انجام شده است؟

نمایش پاسخ

نحوه به روزرسانی دوره‌های آموزشی در طرح کانون دانش‌پژوهان ACEMI به چه صورت خواهد بود و شرکت کنندگان چگونه از بروزرسانی‌های دوره ها بهره مند خواهند شد؟

نمایش پاسخ

طرح معرفی افراد متخصص به صنعت ساخت کشور به چه شکل است و طرح کانون چه تاثیری بر آن دارد؟

نمایش پاسخ