متن سوال

بنده از رشته مهندسی صنایع وارد حوزه مدیریت پروژه شدم. برای موفقیت در بخش آنالیز تاخیرات پروژه و کلیم (Claim) تا چه اندازه نیازمند دانش فنی مانند متره و برآورد و یا دانش حقوقی است؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی: 
- بحث مدیریت ادعا (کلیم) فرایند بسیار وسیعی هست و خیلی از مباحث زیر مجموعه آن قرار میگیرند (برنامه زمانی، مدیریت مالی، مدیریت اسناد و البته آنالیز تاخیرات). 

- این مبانی همگی به یکدیگر مرتبط بوده و باید پیش از فراگیری این ساختار یاد گرفته شوند.

- مدیر یک پروژه فردی نیست که راجع به تمام این تخصص ها اظهار نظر کند ولی محدوده های مشخصی وجود دارند که باید آموخت.

- مدیر پروژه فردی است که از تمام فرایندها اطلاعات دارد و میداند از آنها چطور استفاده کند و از طریق مذاکره در اولین قدم چطور رفعشان کند.