متن سوال

آیا همانند آنچه در بخشنامه ۵۰۹۰ در ایران برای محاسبه مدت زمان تمدید مجاز استفاده می شود، در سطح بین‌المللی نیز وجود دارد؟

پاسخ سوال