متن سوال

هزینه‌ای که پیمانکار برای ۲۵ درصد جبران برنامه (Recovery) می‌گیرد، میتوانیم بگیم هزینه تسریع (Acceleration) هم داخلش هست؟

پاسخ سوال

هزینه تسریع با هزینه جبران متفاوت است. بعضی از اسناد بین المللی هم این موارد را یکسان به کار بردند، اما در قرارداد باید تفکیک کنید. تسریعی که در 4311 هم حتی هست باید به منظور سریع‌تر تمام کردن نسبت به زمان قراردادی در نظر گرفته شود که عموما نرخ ثابتی است و جنبه پاداش دارد. اما هزینه جبران یا Recovery هزینه متغیری هست که باید براورد شده و عموما بسته به شرایط پروژه مذاکره می‌گردد. جنس این موضوع هزینه است، نه پاداش. البته برای کارفرما بهتر است که هر دوی این موارد را در قرارداد ذکر نماید، هر چند براورد یک رقم از پیش تعیین شده برای جبران، کار دشواری است. چرا؟ چون بر اساس شرایط هزینه مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند متفاوت باشد.