متن سوال

موضوع Differing Site Condition در مدیریت ادعا شامل چه مواردی میشود و چه ارتباطی با طرح ادعا دارد؟

پاسخ سوال

در پروژه ها یکی از محل های اختلاف شدید تفاوت شرایط Site است که عموما به دو صورت تقسیم بندی میشود. نوع 1 حالتی است که شرایط سایت پروژه با آنچه در اسناد و مدارک ذکر شده متفاوت است. و نوع 2 حالتی است که شرایط ناشناخته بوده و Unusual nature داشته باشیم. با این موارد به چه صورتی باید رو به رو شد؟ اینکه حق با کدام طرف است و چه اتفاقی قرار است رخ دهد، توسط قراردادهای همسان متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها راه حل هایی ارائه شده است. در دوره مدیریت ادعا (کلیم) بندهای مربوط به این بخش را خواهیم دید. و این موضوع که محل کلیم (Claim) بسیاری از پروژه ها است را بررسی خواهیم کرد.