متن سوال

سلام سه سوال داشتم:
۱- در صورتی که هنوز برنامه زمان بندی ارسالی پروژه تایید نشده باشد، آیا ما ملزم به ارائه گزارش ماهیانه هستیم یا باید صبر کنیم تا برنامه تایید شود و بعد گزارشاتمان را ارئه نماییم؟
۲- در صورتی که مشاور فرمت‌های گزارش‌دهی تایید شده را برای ما ارسال نکرده، آیا میتوانیم تا زمان مشخص نشدن فرمت‌ها گزارش را ارائه نکنیم؟
۳- در صورتی که آیتمی در قرارداد ذکر شده باشد، اما در برنامه زمان‌بندی نیامده باشد و کارفرما به هر دلیلی آن برنامه را تایید کند، آیا انجام آن آیتم برای پیمانکار الزام‌آور است؟

چکیده پاسخ سوال

در بسیاری از قراردادها بحث برنامه اولیه و نحوه بررسی و تأیید آن با نحوه گزارش‌های ماهیانه تفکیک شده و لزوماً به هم مرتبط نیستند.
در این پاسخ به موارد دیگری از جمله چگونگی گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک و اولویت‌بندی اسناد پیمان پرداخته شده است.

برای مشاهده کامل،اعضای غیرکانون باید محتوا را خریداری نمایند.