متن سوال

سلام سه سوال داشتم:
۱- در صورتی که هنوز برنامه زمان بندی ارسالی پروژه تایید نشده باشد، آیا ما ملزم به ارائه گزارش ماهیانه هستیم یا باید صبر کنیم تا برنامه تایید شود و بعد گزارشاتمان را ارئه نماییم؟
۲- در صورتی که مشاور فرمت‌های گزارش‌دهی تایید شده را برای ما ارسال نکرده، آیا میتوانیم تا زمان مشخص نشدن فرمت‌ها گزارش را ارائه نکنیم؟
۳- در صورتی که آیتمی در قرارداد ذکر شده باشد، اما در برنامه زمان‌بندی نیامده باشد و کارفرما به هر دلیلی آن برنامه را تایید کند، آیا انجام آن آیتم برای پیمانکار الزام‌آور است؟

پاسخ سوال

1.  موضوع اول آن‌که در بسیاری از قراردادها بحث برنامه اولیه و نحوه بررسی و تایید آن با نحوه گزارشات ماهیانه تفکیک شده و لزوما به هم مرتبط نیستند. با فرض اینکه قرارداد شما بر اساس نشریه 4311 منعقد شده، این نشریه درباره محدوده زمانی ارسال برنامه تفصیلی اولیه توسط پیمانکار صحبت میکند، اما محدودیتی برای کارفرما برای تایید برنامه قائل نیست (ماده 18-ب). از طرفی در ماده 18-ه پیمان، پیمانکار متعهد است که در پایان هر ماه گزارش کامل کارهای انجام شده را تهیه نموده، که شامل موارد متعددی است. پس تا اینجا لزوم تایید نشدن برنامه تفصیلی اولیه مانعی برای ارائه گزارشات شما نیست (تعهدات شما به عنوان پیمانکار در دو بخش مختلف تفکیک شده)، بخصوص اینکه محدودیتی هم برای کارفرما برای تایید برنامه اولیه ذکر نشده و توصیه اکید داریم که شما صرف نظر از تایید برنامه اولیه، حتما گزارشات ماهیانه خودتان را ارسال کنید، چون ارسال نکردن این گزارشات بیشتر از اینکه به نفع پیمانکار باشد، به ضررش است و حق بسیاری از ادعاها را ممکن است از شما سلب نماید. 

2.  از آن‌جاکه در ماده 18-ه موارد قابل گزارش ذکر شده و همچنین در این بخش بیان شده "در صورتی که جزئیات دیگری برای چگونگی گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است"، پس تعیین نکردن موارد بیشتر در اسناد پیمان مانع ارسال گزارش نیست، بلکه شما را به موارد مندرج در این ماده محدود می‌نماید.  

3.  همیشه ترتیب اسناد و اولویت آن‌ها در پیمان مهم است و زمانی که اختلافی بین اسناد وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری بر اساس اولویت اسناد انجام میشود. در این حالت قرارداد شما در اولویت بوده و شما نمیتوانید به صرف نبودن فعالیت در برنامه اولیه تایید شده از اجرای کار خودداری کنید و به جای آن باید برنامه زمانی را بر اساس فعالیت‌های در نظر گرفته نشده اما مندرج در پیمان، قبل از هر گونه تحلیلی اصلاح کنید. یادتون باشد تدوین برنامه زمانی تفصیلی وظیفه پیمانکار است و تایید آن از طرف کارفرما باعث سلب مسئولیت از شما نبوده و در صورت وجود چنین خطاهای قابل اثباتی باید برنامه اصلاح شده و ما این موارد را نیز به وفور در قراردادهای بین المللی نیز داریم.