متن سوال

آیا می‌توان از بخشنامه 5090 برای صورت‌ وضعیت‌های کمتر از یک‌ماه استفاده نموده؟

پاسخ سوال

در بخشنامه 5090 ذکر شده

"نظر به اینکه در پاره ای از موارد مطالبات پیمانکاران در مدت ضرب الاجل مقرر در شرایط عمومی پرداخت نشده .... این تاخیر میتواند موجب تمدید پیمان باشد" 

این بند به این موضوع اشاره میکند که اگر تاخیری در صورت وضعیت اتفاق رخ دهد، پس عملا ماهیت تاخیر مجاز به وجود آمده و در این بخش حرفی از صورت وضعیت یک‌ماهه یا کمتر زده نمی‌شود.  
از سوی دیگر در تبصره 3-1 هم دوره صورت وضعیت به صورت t و مجهول ذکر شده که اگر باز هم موضوعیت 1 ماه محدودیتی ایجاد می‌کرد باید در این بخش اشاره می‌شد.
حالا ممکن است برخی به استناد بخشنامه 1300 این موضوع را مطرح نمایند که این زمان به دلیل این بخشنامه مجهول گذاشته شده که باز هم بخشنامه 1300 در بند 1 اشاره میکند که اگر ماده 37 شرایط عمومی پیمان دقیقا رعایت نشده باشد و دوران هر صورت وضعیت "بیش از یکماه" باشد، به‌جای ده روز، از فرمول ارائه شده استفاده میشود و دوباره اشاره ای به زمان کمتر صورت وضعیت نداشته، بلکه از کلمه "بیش" استفاده کرده است.
نتیجه‌گیری: پس با توجه به این موارد و ماهیت دیدن حق تاخیر مجاز به واسطه دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت و البته ندیدن شرایط دیگر برای جبران نقض تعهدات کارفرما در شرایط عمومی پیمان، میشه نتیجه گرفت در قراردادهای وفق نشریه 4311 در هر شرایطی اگر دیرکرد پرداخت از سمت کارفرما وجود داشته باشد، پروژه شامل تاخیر مجاز به واسطه دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت بوده و این موضوع ارتباطی به زمان صورت وضعیت ندارد.