متن سوال

یکی از پیمانکاران جزء پروژه ما برنامه زمانبندی ارائه کرده است که منضم به پیمان نیست. یعنی تاریخ شروع و پایان برنامه منطبق بر تاریخ قرارداد فی مابین نیست. آیا در این مورد در زمان بررسی لایحه تاخیرات بدلیل اینکه پیمانکار برنامه زمانبندی تفصیلی منضم به پیمان ندارد، با مشکل مواجه میشویم؟ و اینکه در حال حاضر میتوان درخواستی داد مبنی بر اینکه پیمانکار یک زمانبندی تفصیلی منضم به پیمان را تهیه کند؟ و تکلیف برنامه زمانبندی قبلی که مصوب شده چه میشود؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- اکثر روش های آنالیز تاخیرات مبناشون برنامه مصوب است.

- اگر عدم وجود برنامه مصوب به دلیل سهل انگاری پیمانکار در ارائه باشد میتواند در مجاز کردن تاخیرات با مشکل مواجه شود 

- اما روشهای متعددی ارائه شده که حتی در نبود برنامه زمانی مصوب هم بتوانید آنالیز تاخیرات را انجام داده و لایحه تاخیرات را ارائه کنید. درباره این مبانی مفصل در دوره آنالیز تاخیرات صحبت میشود. 

- بستگی به شرایط پروژه شما و تصمیمات شما دارد.