متن سوال

پیشتر در پرسشی در سایت مطرح شده بود که:

پیمانکاری در پروژه محق به دریافت تمدید زمان (EOT) است، اما کارفرما از این امر سر باز زده و پیمانکار از ترس خود اقدام به تسریع پروژه نموده است و شما به بیان پاسخ پرداختید. 

اما اکنون سوال این‌جاست که اثبات ادعای تسریع پیمانکار به چه پارامترهایی نیاز دارد؟

چکیده پاسخ سوال

نکته مهم آن است که در نبود یک دستور تغییر مکتوب و مستقیم، تایید و ارزیابی ادعاهای تسریع اعتباری پیمانکار کار بسیار سختی است. این موضوع اغلب باعث اختلاف گردیده و به همین منظور دادگاه‌های مختلف در دنیا شروط خاصی برای تایید این ادعا دارند. این شروط عموما در 5 دسته تقسیم می‌شوند که در پاسخ به این پرسش به این 5 دسته پرداخته‌ایم. 

برای مشاهده کامل،اعضای غیرکانون باید محتوا را خریداری نمایند.