متن سوال

پیمانکاری در پروژه محق به دریافت تمدید زمان (EOT) است، اما کارفرما از این امر سر باز زده و پیمانکار از ترس خود اقدام به تسریع پروژه نموده است. راهکار پیمانکار در این زمان چیست؟

چکیده پاسخ سوال

یکی از پیچیده‌ترین ادعاها مربوط به تسریع در پروژه است. عاملی به نام تسریع اعتباری! جایی که کارفرما از تمدید زمانی خودداری نموده و  هم‌چنان اصرار به اتمام به‌هنگام پروژه دارد این ریسک وجود دارد که پیمانکار اقدام به تسریع از اعتبار خود نموده و در انتها به دلیل عدم وجود تاخیر در زمان پروژه، کارفرما از دادن خسارت و هزینه تسریع خودداری نماید. در این زمان پیمانکار باید بسیار هوشمندانه عمل نموده وگرنه امکان از دست دادن ادعا برای او بسیار پررنگ است.  

در این زمان ۲ راه برای پیمانکار وجود دارد که در این پاسخ به آن‌ها پرداخته‌ایم. 

فقط اعضای کانون دانش پژوهان، می‌توانند به محتوا به صورت رایگان دسترسی داشته باشند.