متن سوال

تفاوت آنالیز تاخیرات با مدیریت ادعا چیست و چرا فرآیند این دو لزوما یکسان نیستند؟

پاسخ سوال

آنالیز تاخیرات با مدیریت ادعا (Claim)  یکسان نبوده و تفاوت هایی دارند. بحث آنالیز تاخیرات به Delay Analysis و بحث کلیم به Claim management and dispute resolution معروف است. اگر چه آنالیز تاخیرات میتواند به عنوان بخشی از ادعا مطرح شود اما ساختارهای متفاوتی را برای پیاده سازی و فراگیری نیاز دارد. آنالیز تاخیرات، به تاخیرات و موارد حقوقی مرتبط با تاخیرات همچون تمدید زمانی (EOT) و جبران خسارات مالی (Compensation) تخصیص پیدا میکند، در حالی که مدیریت ادعا و حل اختلاف میتواند موارد متعدد دیگری را در یک ساختار یکپارچه با مدیریت پروژه در فازهای مختلف پروژه و از مرحله قبل از طراحی تا پس از ساخت در بر گیرد. در کل این دو موضوع باید جداگانه و با پیشنیاز آنالیز تاخیرات آموزش داده شده و در بحث مدیریت ادعا به یکپارچی برسند. به همین دلیل است که در موسسه، دوره آنالیز تاخیرات از دوره مدیریت ادعا متمایز شده است.