متن سوال

رویکرد پروتکل SCL و همین طور FIDIC در مواجهه با تاخیرات همزمان (Concurrent Delays) چیست؟ آیا باید اثر هر کدام جداگانه بررسی بشود ویا اینکه باید اثر هر دو را با هم لحاظ کرد؟

پاسخ سوال