متن سوال

آیا اساسا روش پنجره ای (Windows) به عنوان یک روش جداگانه برای تحلیل تاخیرات وجود دارد؟

پاسخ سوال

در کشور لایحه های تاخیرات بسیاری تدوین میشود که اخیرا در چند لایحه مشاهده شده که از اصطلاح روش Windows استفاده گردیده است. اما استفاده از Windows به عنوان یک روش جداگانه صحیح نبوده و حتی بعضی از منابع خارجی هم در این موضوع بصورت دقیقی عمل نکرده اند. این موضوع بدان علت است که بسیاری از روش های آنالیز تاخیرات میتوانند به روش پنجره ای یا همان Windows انجام شوند. اما روشی که به روش Windows معروف شده است، در واقع روش Time slice windows analysis یا  Contemporaneous windows analysis است. این دقیقا همان تفاوت هاییست که یک متخصص که بر مبانی مسلط است، باید آن را تحلیل نموده و تحلیل این موارد به دانشی عمیق و تجربه ای زیاد وابسته است.