متن سوال

چه فرآیندی در دوره مدیریت ادعا موسسه ACEMI ارائه میشود؟ 

پاسخ سوال

در دوره کلیم که در موسسه ACEMI برگزار میشود، علاوه بر اینکه بر روی روش های حل اختلاف و گزارشات ادعا و خیلی جزئیات دیگر متمرکز میشویم، یک فرآیندی را ارائه میدهیم که مدیر پروژه در 3 بخش برای مدیریت ادعا و حل اختلاف مدیریت نماید. این وظایف از 3 ساختار تشکیل میشود:
 1. ابزار های محاسباتی و برنامه ریزی (مثل پروتکل SCL
که به همراه جزئیات فراوان قراردادهای همسان و مبانی مدیریت پروژه ای در دوره آنالیز تاخیرات آموزش داده میشوند). مواردی که باید در فاز قبل از ساخت برای کاهش اختلافات و کلیم ها بکار گرفته شود.
2. فرآیند دیگر، بکارگیری استاندارد رویه ای است که باید برای تشخیص زود هنگام ادعاهای احتمالی و جلوگیری از اختلافات بکار گرفته شوند.
3. نحوه ارزیابی ادعاها و حل اختلافات پس از وقوع که باید با یکسری ابزارهای کیفی سازی و کمی سازی آگاه شوید.