متن سوال

در یکی از پروژه ها "مدیرپیمان" مدعی هستش که میشه یک تاخیر مجزا (مثل تاخیر در تعیین پیمانکار تاسیسات) را در برنامه مصوب لحاظ کرد و هر آنچه انتهای برنامه رفت جلو، بعنوان مدت تمدید بحساب آورد!!! به نظر شما آیا این منطق درستی هست؟ و با توجه به اینکه مدیرپیمان وظایفش با پیمانکار متفاوت است و همچنین در برخی موارد تضاد منافع با کارفرما دارد (افزایش مدت پیمان به نفع مدیرپیمان است به این دلیل که در قرارداد درصدش را میگیرد) اینکه موارد در برنامه لحاظ شود مبنای حقوقی دارد یا خیر؟

پاسخ سوال