متن سوال

 آیا روش های جایگزین حل اختلاف یاAlternative Dispute Resolutionsدر دوره مدیریت ادعا مورد بررسی قرار میگیرد؟

پاسخ سوال

در دوره مدیریت ادعا (کلیم) که در سطح کارشناسی برگزار خواهد شد، به معرفی روش های حل اختلاف در کلیم و مقایسه آن ها پرداخته به شکلی مفصل خواهیم پرداخت. نه تنها ترم های مختلف قراردادی از انواع قراردادهای همسان در دنیا را خواهیم دید، بلکه انواع رویه های مختلفی چون:
 -
Arbitration
- Mediation
- Negotiation
- Dispute review board
را به صورتی مفصل بررسی میکنیم. حتی خود فیدیک هم فرآیند General condition برای  Dispute ارائه کرده است که این موارد را در کنار AIA مورد تحلیل عمیقی قرار خواهیم داد. بررسی این موارد با نمونه فرم های قراردای همسان موضوعیست که در این دوره ارزشمند صورت خواهد گرفت.